Innledning
Parter i denne saken er Kåre Krabben og Trine Tangen.

I oppgaven reises spørsmålet om Kåre Krabben er bundet av avtalen mellom ham selv og Trine Tangen eller ikke.

Krabben hevder at han ikke er bundet av avtalen og som grunnlag for påstanden anfører han at han har havnet i en vanskelig situasjon som hindrer ham i å fullføre sin del av avtalen

Utdrag
Paragrafen sier at «En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres………

Ved avgjørelse tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig.»

Dette betyr at en avtale ikke bare kan bli ugyldig på grunn av innholdet og partenes ressurser (kunnskaper, erfarenhet, økonomi) på tidspunktet, men også på grunn av noe som skjer i ettertid;

Rammes for eksempel enten tilbyder eller akseptor av noe som gjør det umulig for ham/henne å holde sin del av avtalen- vil loven ta dette med i vurderingen.

Kåre Krabben har fått et økonomisk problem på grunn av et forhold som oppstod etter at han hadde inngått avtalen;

Han måtte betale for samboerens underslag hos arbeidsgiver, og hadde derfor ikke lenger råd til å kjøpe båten.

Dette er ikke noe Krabben rammes av direkte, for han kunne selv ha valgt å ikke støtte lovbruddet hennes, men ettersom han av fri vilje gjorde som han gjorde, må han møte konsekvensene for valget sitt.

Det blir ikke rettferdig på tilbyders part å måtte lide for akseptors ønske om å støtte en lovbryter!

Hadde det istedenfor vært forhold som rammer Krabben direkte (som at han blir stjålet fra) ville avtalen regnes som ugyldig.

Vi har også §39 som er et unntak for hovedregelen om tilbakekallelse (som forklart i §7).

Denne paragrafen utvider tilbakekallsretten, men det er visse vilkår som må være oppfylt før man kan få en utvidet «angrerett».

§39 sier at partene i en avtale kan angre seg etter at avtalen er inngått, hvis det ikke har gått lang tid siden avtalen ble gjort, hvis motparten ikke har innrettet seg til avtalen og hvis det ligger særlige gru.