Innledning
I erstatningsrett har vi noen grunnleggende vilkår for å få erstatning.

Det er ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng, påregnelige tap og økonomiske tap.

Disse fire vilkårene blir betegnet som «de fire erstatningsvilkårene» og jeg skal gå dypere inn på disse.

Utdrag
I slike tilfeller kreves det større aktsomhet av voksne enn barn f.eks.

Objektivt ansvar betyr at man kan få erstatningsansvar til tross for å ikke kunne bli klandret for forsett eller uaktsomhet.

Ansvar krever skyld, og er en hovedregel i erstatningsretten.

Det er likevel flere regler om erstatningsansvar uten skyld med begrunnelse om hvem som bør ha risiko når uhellet skjer.

Det andre erstatningsvilkåret er årsakssammenheng. Dette går ut på at den skadevoldende faktisk må ha forårsaket skaden, altså at skaden ikke ville ha skjedd hvis handlingen ikke var utført.

Det kan ofte være flere ulike årsaker som fører til en skade, som f.eks. uaktsomhet og mangel på sikring. Årsakssammenheng vurderes derfor i forhold til hver enkelt handling. E

ks. på dette er RT-1992-64 P-pilledom 2 der bruken av en p-pille førte til hjerneslag. Her kom Høyesterett frem til at skaden ville vært unngått dersom handlingen ikke var utført.

Det var derfor en årsakssammenheng mellom bruken av p-piller og hjerneslag. Påregnelighet er det tredje erstatningsvilkåret.

Dette går ut på at det kun er skader som har tilstrekkelige nærhet til handlingen som skal erstattes. Dermed skal ikke fjerne, tilfeldige eller atypiske følgeskader erstattes.

De skadene som med rimelighet kunne ses på som en mulig følge av din handling er påregnelige.

Man kan bli fritatt for erstatningsansvar til tross for at en skade unne vært forutsett. Eksempel på dette er RT-1887-828 Dommen om student Skridhoels hund der to hunder hadde et slagsmål som førte til at en svært kostbar speilglassrute ble knust.

Eieren krevde full erstatning, men retten bestemte at erstatningen bare skulle settes til det en vanlig glassrute kostet som var ca. 40 ganger mindre enn hva speilglassruten kostet.

De mente at de som installerer noe så dyrt og flott, må selv sørge for forsikring eller ta tapet selv ved et uhell. Det fjerde og siste erstatningsvilkåret er økonomisk tap.