Innledning
Partene i denne saken er Truls Fjell og Festspesialisten. Vi bruker forbrukerkjøpsloven, fordi kjøpet ble utført mellom en privatperson og en næringsdrivende, jfr. §1 Forbrukerkjøpsloven fra 2001.

Rettsspørsmålet er hvorvidt Truls Fjell kan heve kjøpet ovenfor Festspesialisten, og om han kan kreve erstatning for merutgiftene ved å kjøpe russutstyr fra en annen leverandør.

Utdrag
Ansvarsgrunnlag; §24; «Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelse fra selgerens side.

Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans eller hennes kontroll, som selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.»

Paragrafen sier altså at forbrukeren kan kreve å få erstatning dersom han/hun påføres tap på grunn av selgerens forsinkelse.

Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren ikke har skyld i at leveringen ble forsinket. Festspesialisten har i denne saken skyld i forsinkelsen, fordi de ikke har lykkes med å levere utstyret som Truls Fjell har betalt for.

Årsakssammenheng; Dette har vi når en skade oppstår på grunn av at handling er blitt utført.

I denne saken er årsakssammenheng at Truls Fjell blir nødt til å kjøpe utstyr fra en annen leverandør til en høyere pris, som følge av forsinkelsen som Festspesialisten stod bak.

Altså når forsinkelsen fører til en handling som er Økonomisk tap: §52;

«Erstatning for kontraktsbrudd fra den ene parts side skal svare til det økonomiske tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste som den annen part er påført ved kontraktsbruddet.»

Dette vil med andre ord si at om kjøper lider økonomisk pga. forsinkelsen, vil vilkåret om økonomisk tap være oppfylt.

Truls Fjell har i denne saken garantert lidd pga. forsinkelsen, for han har måttet betale 33 tusen kroner til en annen virksomhet for samme utstyr.

Festspesialistens feil har medført økonomiske tap hos forbrukeren.

Påregnelighet; §52: «Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.»

Det vil si at skaden må være en sannsynelig følge av handlingen, eller det må være slik at det er en tilstrekkelig nærhet mellom handlingen og skaden.