De fire erstatningsvilkårene | Innlevering | Rettslære

Innledning
I erstatningsrett har vi noen grunnleggende vilkår for å få erstatning. Det er ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng, påregnelige tap og økonomiske tap.

Disse fire vilkårene blir betegnet som «de fire erstatningsvilkårene» og jeg skal gå dypere inn på disse.

Utdrag
Slike nødssituasjoner kan frita deg for straffansvar jf. Straffeloven av 2005 §17, men den fritar deg ikke for erstatningsansvar, jf. skadeerstatningsloven §1-4.

hvis en skade er gjort uaktsomt blir det spørsmål om skadevolderen har gjort det som er rimelig å kreve for å unngå skaden. I slike tilfeller kreves det større aktsomhet av voksne enn barn f.eks.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå