Motorisk utvikling og nybegynneropplæring | Idrettsfag

«Motorisk utvikling er evnen vi har til å få kontroll over våre bevegelser. Vi deler den ofte inn i to grupper: finmotorikk og grovmotorikk. Den motoriske utviklingen styres av hjernen og påvirkes av fysisk aktivitet som stimulerer nervesystemet og samvirket mellom nervesystemet og kroppens muskler»

Innholdsfortegnelse
Fra 0 til 2 år gammel
- Hva menes med reflekser og gi eksempel på dette
- Hvorfor går den motoriske utviklingen fra hodet til føtter og fra kroppens sentrum og ut?

Fra 2 til 6 år gammel
- Fortell om den fysiske veksten i denne aldersgruppen
- I dette stadiet er det primært tre hovedområder vi ser på kognitiv utvikling. Forklar disse tre
- Nevn viktige retningslinjer for trening i denne aldersgruppen. Gi eksempler på øvelser og aktiviteter som kan være hensiktsmessig å bruke
- Begynnerstadiet
- Elementærstadiet
- Det modne stadiet
- Hva menes med induktive læringsmetoder og gi eksempel på slike øvelser/aktiviteter?
- Oppdagende læring
- Situasjonsbetinget læring
- Oppgavestyrt læring

Fra 6 til 10 år gammel
- Følelser spiller en viktig stor rolle i dette alderstrinnet. Beskriv typiske kjennetegn/væremåter i barnas følelsesmessige utvikling på dette stadiet
- Nevn viktige retningslinjer for trening i denne aldersgruppen. Gi eksempler på øvelser og aktiviteter som kan være hensiktsmessig å bruke

Fra 10 til 18 år gammel
- Plukk opp tre retningslinjer du mener er sentrale for trening av utøvere på dette alderstrinnet. Forklar hvorfor du har plukket akkurat disse tre

Begynneropplæring
- Hva er forskjellen på åpne og lukkede ferdigheter? Gi eksempel
- Hva menes med sammenhengende eller usammenhengende ferdigheter?
- Ta i utgangspunkt i din idrett eller en idrett du kjenner godt. Diskuter hvilke tankemessige og fysiske ferdigheter som er sentrale
- Fysiske ferdigheter
- Tankemessige ferdigheter
- Forklar hva de tre ulike fasene under innlæring av idrettslige ferdigheter innebærer
- Det motoriske stadiet
- Det automatiserte stadiet

Kildehenvisning
- Primærkilder
- Sekundærkilder

Utdrag
Fra 0 til 2 år gammel:

Hva menes med reflekser og gi eksempel på dette:

I følge modellen til Gallahue og Ozmun er en av de første leveårene den refleksive fasen. Reflekser i forhold til utviklingsfasen i spedbarnsalderen handler om at utviklingen blir preget av bevegelser som ikke er vilje styrt (reflekser).

Det er mye som kan knyttes opp mot reflekser som f.eks griperefleksen som varer til barnet er ca. 4 måneder.

Denne fasen streker seg altså over barnets første leveår og blir dominert av de ubevisste refleksene. Det som utløser disse ubeviste refleksene hos spedbarnet, er forskjellige sansepåvirkninger. I den første fasen så skal man sikre barnets overlevelse og sikkerhet. Eksempler på ubevisste reflekser hos spedbarnet er;

 Den sugende refleksen
 Svelgerefleksen

Disse refleksbevegelsene gir barnet et sanseinntrykk der hjernen trener seg på sortere, analysere og sette inn større sammenhenger for å gi barnet et større perspektiv på sin egen kropp og dens interaksjoner med omgivelsene som fører til å skape det hele fundamenter for barnets motoriske utvikling.

Hvorfor går den motoriske utviklingen fra hodet til føtter og fra kroppens sentrum og ut?:

Den går fra hodet til føtter og fra kroppens sentrum og ut til periferien fordi at utviklingen korresponderer med hvordan nervesystemet vokser og vokser til å bli mere modent. I følge de første lærebøkene var spesielt oppmerksomme av å formidle når barnet nådde «den universelle motoriske milepæl»;

---

I denne aldersgruppen er barna i den grunnleggende bevegelsesfasen. Det er fire grunnleggende ferdigheter fra denne fasen som kast, løp, mottak og hopp. Bevegelsesutviklingen i denne fasen kan dele inn ved begynnerstadiet, elementærstadiet og det modne stadiet

Begynnerstadiet, her er bevegelsene karakterisert ved at barnet gjør sine første målrettede forsøk på å utføre en grunnleggende bevegelse ved for eksempel et kast.

Disse bevegeøsene er preget av at barnet manglet den delen av den totale aktiviteten. Den har innskrenket eller sterkt overdrevet ved bruk av kroppen og dårlig rytme, og koordinasjon.

Elementærstadiet, her har barnet en bedre kontroll og bedre rytmisk koordinering av dde grunnleggende bevegelsene, men bevegelsene er fortsatt preget av å være enten innskrenket eller sterkt overdrevent. De er my bedre koordinert enn i begynnerstadiet.

Barn som har normal intelligens og en normal fysisk utvikling kommer som oftest inn i dette stadiet gjennom modning, uavhengig av miljø og med et relativt lite stimulering. Det er verdt å merke at barn og voksne ikke kommer lenger enn til det elementær stadiet når det gjelder flere bevegelsesmønstre.

Det modne stadiet, er den grunnleggende bevegelsesfasen som er karakterisert av mekanisk effektivitet og velkoordinerte/ kontrollerte presentasjoner. Når barnet blir 5 til 6 år gammel bør de vøre på et modent nivå som krever en beregning av for eksempel ballbane og ballhastighet.

Disse blir utviklet seinere på grunn av de komplekse kravene til koordinasjonen mellom synsinntrykk og det motoriske, men til tross for at noen barn når dette kravet primært gjennom modning og relativt lite trening stimulering trenger de fleste som oftest de fleste øvelsene, oppmuntring og instruksjon...

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå