Tentamen i Politikk og menneskerettigheter

Innledning
Oppgaven er delt inn i to deler. I første oppgave vil det gjøres rede for partiene Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk venstreparti (Sv) og Senterpartiet (Sp). På denne måten vil det komme fram hva som skiller disse partiene og hva som forener dem. I oppgave to skal jeg drøfte om det rød-grønne samarbeidet er det beste alternativet, eller om det ville vært bedre å samarbeide med noen andre.

Innholdsfortegnelse
Innledning
De rød-grønne partiene – oppgave 1
Rød-grønt samarbeid – godt valg? – Oppgave 2
Verdier og interesser
Politiske skillelinjer og konfliktdimensjoner
Makt og innflytelse
Makt i åpne konflikter
Makt over tenkemåter
Hvem burde samarbeide?
Arbeiderpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Konklusjon

Utdrag
Når partier velger å samarbeide er det mange faktorer som er avgjørende. Alt handler om hvilke partier du har mest til felles med og hvem du helst ønsker skal ha innflytelse, framfor andre. Det finnes ingen partier med like meninger og ønsker i en hver situasjon, derfor er det viktig og nødvendig å inngå kompromisser for å få en bærekraftig regjering.

Verdier og interesser
Verdier og interesser er grunnlaget for politiske partier og deres holdninger. Alt handler om hva man ønsker og hensikten med valgene partiene tar. Interesser handler om saker knyttet til menneskers og landets velferd. Penger, tid, materielle goder, tilgang til naturresurser og eiendom er eksempler på interesser som dyrkes i politikken.

Våre interesser kommer på bakgrunn av hvilken posisjon man har.(Mellbye & Kval, 2012, s.16) Interesser er lettere å gi slipp på enn verdier, derfor løses ofte interessekonflikter lettere enn verdikonflikter. Eksempler på interessedebatter er skattelette for de rike. Dette ble det diskutert grundig om i statsbudsjettsforhandlingene i 2014.

Verdier er generelle holdninger hos et menneske, som etikk og moral, religion, menneskeverd og demokrati. Disse verdiene påvirkes også noe av individets ståsted i samfunnet, men ikke i like stor grad. De handler heller ikke om å få raske personlige forhold, men ofte om det som skal være til fordel for alle, og ikke bare seg selv.

Mange menneske engasjerer seg for felleskapet og for andre mennesker på bakgrunn av sine verdier. Eksempler på debatter som går på verdier er selvbestemt abort og miljøvern. (Mellbye & Kval, 2012, s.16)

Politiske skillelinjer og konfliktdimensjoner
Varige og dype motsetninger i samfunnet blir ofte kalt politiske skillelinjer, konfliktlinjer og konfliktdimensjoner. De ulike partiene er å finne på skiftende sider av dimensjonene. Det skilles mellom seks konfliktdimensjoner i norsk politikk.

Offentlig-privat-dimensjonen handler om forholdet mellom offentlige løsninger og markedsløsninger. Det er etter denne skalaen vi omtaler partiene som venstrepartier, sentrumspartier og høyrepartier.
Religiøs-sekulær-dimensjonen handler om synet på moralske og religiøse spørsmål og kristendommens stilling i samfunnet.

Sentrum-periferi-dimensjonen omhandler motsetninger mellom sentrale strøk og distrikter. Vekst-vern dimensjonen skiller mellom synet på miljøvern framfor økonomisk vekst. Global-nasjonal-dimensjonen omhandler velgernes syn på globalisering og internasjonalisering.

Den siste dimensjonen handler om innvandring og solidaritet. Her står motsetningene i synet på innvandring og bruken av u-hjel i sentrum. (Mellbye & Kval, 2012, s.104-105)

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå