Tentamen i Politikk og menneskerettigheter

Innledning
Oppgaven er delt inn i to deler. I første oppgave vil det gjøres rede for partiene Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk venstreparti (Sv) og Senterpartiet (Sp). På denne måten vil det komme fram hva som skiller disse partiene og hva som forener dem. I oppgave to skal jeg drøfte om det rød-grønne samarbeidet er det beste alternativet, eller om det ville vært bedre å samarbeide med noen andre.

Utdrag
For å finne ut hva som skiller og forener disse partiene er det viktig å se på politiske skillelinjer og konfliktdimensjonene i norsk politikk. Her ser man hvilke partier som er enige og uenige i ulike aspekter og dimensjoner i politikken.

Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887 som et opposisjonelt parti mot den eksisterende statsmakt. (Partitesten, 2011) Det er et sosialdemokratisk parti og i følge deres nettside er det moderne sosialdemokratiet et frihetsprosjekt. Ap jobber for å gi alle mennesker like muligheter til arbeid, trygghet og tilhørighet. Frihet, likhet og solidaritet er viktige grunnverdier i Arbeiderpartiet.

(Arbeiderpartiet, u.å.) De har et ønske om at denne solidariteten skal omhandle mennesker over hele verden nå, men også i kommende generasjoner. På bakgrunn av dette er Ap for EU-medlemskap. De mener det vil være til fordel for Norge og ønsker frihet til å ta spørsmålet opp på nytt. (Ruud &, Byhring, 2013) I tillegg til dette er de for NATO-medlemskap.

Dette vil være med å beskytte og ivareta Norges sikkerhet, interesser og verdier. På samme måte som forsvaret skal det bidra til å forsvare Norges suverenitet og territorielle integritet, samt og håndheve våre suverene rettigheter. (Arbeiderpartiet, u.å.)

Sosialistisk Venstreparti er et sosialistisk parti og ønsker likhet og rettferdighet. Miljø er en sterk hjertesak for SV. Sv ønsker å stanse klimaendringer før der er for sent. Det handler om hverdagen, men også om framtiden.

Partiet ønsker å ta vare på naturen og klimaet, samtidig som et samfunn med bedre kollektivtransport, renere luft og arbeidsplasser blir skapt. Dette er en kontrast til Aps ønske om vekst framfor miljø.(Sv, u.å.) I motsetning til Ap er Sv mot EU og Nato-medlemskap.

De ønsker å erstatte NATO-medlemskapet med en defensiv nordisk forsvarspakt og et utvidet nordisk samarbeid. De ønsker heller ikke krigføring i NATO-regi. (Ruud &, Byhring, 2013)

Senterpartiet er et parti bygget på verdier og interesser. De ønsker et samfunn med frie, selvstendige mennesker som vil ta ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og miljø. Partiet har et menneskesyn med utgangspunkt i et kristent verdigrunnlag sammen med humanetiske verdier.

Mennesket er altså viktig for Sp. (Senterpartiet, u.å.) Sp ønsker et samfunn bygget nedenfra. For dem er det derfor svært viktig at distriktspolitikken blir drevet på en god måte, slik at distriktene blir velfungerende.

På bakgrunn av dette er Senterpartiet sterkt i mot EU. Et medlemskap i EU betyr fri flyt av varer, noe som igjen betyr sterk konkurranse for det norske landbruket. I motsetning til SV er Sp for medlemskap i NATO.

Det som forener disse partiene er deres plassering i offentlig-privat-dimensjonen. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker i størst grad offentlige løsninger. Et eksempel på dette er i forhold til offentlige og private skoler.

Disse partiene ønsker å styrke den offentlige skolen, i stedet for å komme med flere private løsninger. Allikevel ønsker de å beholde den nåværende loven om friskoler. SV ønsker på lengre sikt å stramme inn ved å begrense religiøse skoler.

I flere eksempler står to av disse partiene forent, mens et av dem er uenige med de andre. Saker som det er f. eks. asyldebatten om lengeværende barn som blir sendt ut av landet. Her er Sv og Sp enige om at asylbarna må få bli, mens Ap er uenig og heller ønsker en mer effektiv saksbehandlingsprosess.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er begge for NATO-medlemskap, mens SV ikke ønsker dette. (Ruud &, Byhring, 2013)

På tross av noen ulikheter finnes det mange felles verdier og interesser i de rød-grønne partiene. På grunn av dette var det mulig for dem å sitte sammen i regjering i åtte år.

Likevel går det ikke problemfritt når partiene har noen vesentlige forskjeller. Man kan spørre seg om dette samarbeidet er det beste alternativet eller om det burde foretas endringer. Dette vil det settes lys på i oppgave 2.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå