Menneskerettigheter – Fagartikkel | Oppgave

Innledning
Mennesker er ulike på mange mulige måter, hvor vi for eksempel har ulike etniske opprinnelser, kjønn og seksualitet. Disse forskjellene har blitt uformelt brukt for å dele mennesker inn i grupper, hvor de vil få begrenset eller fratatt sine menneskerettigheter.

Denne urimelige forskjellsbehandlingen kalles diskriminering. Men det må jo finnes det ikke lover som skal forhindre dette til å oppstå?

Diskriminering er noe som har eksistert i flere år, også i ulike former og grader. Rasisme er en form diskriminering og en av de verste. Rasisme er en form for etnisk diskriminering, som skjer på basis av nasjonalitet, kultur, religion eller utseende.

Helt tilbake til 17 og 18-tallet, ble folk kidnappet fra kontinentet i Afrika og tvunget inn i slaveri, i de Amerikanske koloniene og utnyttet til å jobbe som tjenere og arbeide i produksjon.

«Eieren» forsøkte å gjøre deres slaver helt avhengig av dem gjennom et system, hvor de vanligvis fikk forbud mot å lære å lese og skrive og deres oppførsel og bevegelse var begrenset. Her ble lydig oppførsel belønnet, mens opprørske slaver ble brutalt straffet.

Utdrag
I Paris 10.desember 1948, var dagen verden tok et stort sted mot en ny og fri fremtid. De lovene jeg nevnte tidligere, ble nå opprettet. 30 artikler, som skal beskytte den grunnleggende friheten til hver enkelt av oss. 2 artikler som skal i utgangspunktet forhindre diskriminering og skadene som følger, er artikkel 2 og 5.

Artikkel 2: Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæringen, uten forskjell av noen art, f.eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse eiendom, fødsel eller annet forhold.

Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet.

Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Ifølge FN, er Norge blant de landene i verden som er mest opptatt av å ivareta og beskytte menneskerettighetene. FN har vedtatt ni menneskerettighetskonvensjoner.

Det er internasjonale avtaler som alle stater kan velge å slutte seg til (ratifisere). Hvis en stat ratifiserer en konvensjon, er den forpliktet til å følge reglene som står i konvensjonen. Norge har ratifisert åtte av de ni, hvor de også har ratifisert andre konvensjoner som inneholder menneskerettigheter.

Dette betyr at juridisk sett er menneskerettighetene godt ivaretatt av Norge.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå