Senterpartiet | Politikk og menneskerettigeter

Innledning
Makt kan definerast på mange måtar, ein enkel definisjon er at makt er å få nokon til å gjere noko dei ellers ikkje ville gjort.

Maktbruk finst på alle arenaer i samfunnet, dei offentlege, dei private og i arbeidslivet. Makt er påverknad, noko kjem tydelig fram, men mykje av påverknaden som skjer mellom menneske, skjer ubevisst.

Påverknad kjem frå svært mange kjelder i dagens samfunn. Lederar og medarbeidarar prøver å påverke kvarandre, og det vil dei alltid gjere.

Kven som har makta og kven som er med på å påverke våre val, vil alltid endre seg, og kan endre seg dramatisk.

«I tradisjonell stil bygger Senterpartiet opp under en konflikt mellom by og land». Senterpartiet definera seg sjølv som eit sentrumsparti i norsk politikk, eit parti som kan samarbeide med både høgre- og venstre sida.

Posisjonen til sentrumspartiet blir ofte referert til som ein draumeposisjon, noko vi skal sjå nærmare på vidare i artikkelen.

Innholdsfortegnelse
Makta i sentrum - Senterpartiet
Valresultat
Endra makt og påverknadskraft
Konklusjon
Biblografi

Utdrag
Sp er per dags dato det fjerde største partiet i Norge, med ein oppslutning på 13,1 prosent. Dette viser til at Senterpartiet havnar bak både Høgre, Arbeiderpartiet og Frp, men at Sp framleis er eit av landes største parti (Nrk.no,2020).

Til tross for at Senterpartiet ikkje er det største partiet har Sp fått igjennom ein rekke tiltak, som; Nei til å tvinge fleire kommunar til å slå seg saman, ja til å la matjorda bestå og meir fysisk aktivitet i skulen (Senterpartiet.no, 2020).

Senterpartiet stoppa nyleg tvangssamanslåinga mellom kommunar, tross for at det var Frp, Høgre og Venstres drøm. Det viser at Senterpartiet har ein stor påverknadskraft på vedtaka som blir utført på Stortinget.

Ein av fordelane Sp har, er at dei definerast som eit sentrumsparti, og at dei klarer å samarbeider med andre partiar. Senterpartiet kan samarbeide til venstre nasjonalt og til høgre lokalt.

Sentrumspolitikarane er også opptatt av at sentrumspolitikk ikkje berre er noko «midt i mellom» alt anna, men at det også er eit eget ideologisk alternativ, med eit sett av verdiar og prioriteringar som ikkje finnas verken på høgre- eller venstre sida (Civita, 2020).

At Sp har ein kortare politisk avstand til begge sider på skillelinjern mellom privat og offentleg, som beskrevet i begrepsforklaringa om skillelinjer, gjer det lettare for partiet å ikkje gå imot sine eigne verdiar i eit samarbeid med andre parti.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå