Innledning
I denne fagartikkelen skal det bli gjort rede for sosialiseringsprosessen og dets utfordringer i et psykologisk perspektiv.

I tillegg til det, blir det en refleksjon rundt temaet sosialisering og hvordan det kan ha en sammenheng med psykisk helse.

Utdrag
Hva er sosialisering? Sosialisering er en læringsprosess som innebærer at et individ skal lære seg normer, verdier og kunnskap, i tillegg til ferdigheter som gjør at en kan klare seg i samfunnet og leve i et fellesskap sammen med andre.

En tilegner seg kunnskap om hva som er akseptabelt og ikke.

Til tross for dette, er individet selv aktivt skapende i sosialiseringsprosessen og er med på å forme seg selv. Mye av sosialiseringen skjer ubevisst, men mye også bevisst.

Sosialiseringsprosessen varer livet ut, og den kulturelle og samfunnsmessige virkeligheten blir internalisert i individet.

På den ene siden blir man sosialisert for å fungere i en gruppe, og på den andre siden utvikler man også sin egen unike personlighet.

Man kan dele sosialiseringsprosessen i primær, sekundær- og tertiærsosialisering.

Primærsosialisering er den første fasen av sosialiseringsprosessen hvor man lærer grunnleggende verdier og normer i den kulturen individet er en del av, og er med på å forme personligheten.

Her er foreldre og søsken viktige sosialiseringsagenter, men i dagens samfunn har barnehagen også en stor innvirkning i primærsosialiseringen, da individet tilbringer store deler av de første årene her.

Sekundærsosialisering bygger på primærsosialisering, hvor man lærer mer spesifikke ferdigheter.

Disse kommer senere i oppveksten og følger individet videre ut livet.

Atferden under sekundærsosialisering, utvikles i kontakt med venner, skolen, i grupper, på arbeidsplassen og samfunnet for øvrig.

Tertiærsosialisering er den påvirkningen en får fra samfunnet.

Lover, regler, verdier og kulturelle normer blir formidlet gjennom massemediene, som TV, reklame, film og aviser. Gjennom dette blir individets atferd og livsstil sosialt påvirket.

Når barnet er i alderen 1-2 år, altså alderen en mottar kontantstøtte, går man gjennom to faser ifølge Erikson.

En er i sluttfasen om det å utvikle tillitt eller mistillit, og i startfasen når det gjelder utvikling av selvstendighet eller tvil.

Med mor hjemme kan en føle en trygghet som da er med på å dekke trygghetsbehovet, og barnet kan også få en tillit til mor.

Noen mener at det blir stressende for barnet å sende de i barnehage i en så tidlig alder, og en ønsker mer tid.

Dette kan være en utfordring. Men hvordan kan barnehagen dekke disse fasene og behovene barnet trenger?