Sammenligne to perspektiv innenfor den moderne psykologien

Innledning
Psykologi kommer av gresk psykhe, som betyr sjel, og logos, som betyr lære. ”Læren om sjelen”. I dag blir psykologi forklart som læren om eller vitenskapen om menneskets atferd og mentale prosesser. I den moderne psykologien som blir brukt i dag, finnes det flere hovedområder avhengig av hva man mener er det mest sentrale i en persons utvikling.

Hver enkelt retning har sin egen tolkning og forståelse av mennesket. Retningene kan stå i motsetning til hverandre, men også utfylle hverandre og gi oss et bredere og bedre grunnlag for forståelse av mennesket.

Jeg har bestemt meg for å sammenligne sosialpsykologi og biologisk orientert psykologi, og trekke ut sterke og svake sider ved begge retningene.

Innholdsfortegnelse
Biologisk orientert psykologi - arv
Sosialpsykologien – miljøet i fokus
Ulikheter/likheter, og sterke/svake sider

Utdrag
I sosialpsykologien ser vi på enkeltindividet i sosiale og kulturelle sammenhenger og hvordan tanker, følelser og atferd endres når vi blir påvirket av mennesker rundt oss og samfunnet vi er en del av.

Sosialpsykologien har typisk fokus på hvordan mennesket blir formet og påvirket av miljøet rundt oss. Når vi snakker om miljøpåvirkning er det viktig å forstå at miljø er et vidt begrep. Miljøpåvirkning kan for eksempel være opplevelser, sykdom eller andre faktorer som forurensing, kosthold og så videre .

Moderne sosialpsykologi omfatter et bredt spekter av tema:

Sosialiseringen er et vesentlig tema innenfor sosialpsykologien. Her er det sosialiseringen i familien, som oftest er det første fellesskapet man er en del av, som blir studert.

Gruppepsykologi og kommunikasjon er også en del av sosialpsykologien. Her studerers måten vi kommuniserer på og måten vi omgås i gruppen. Gruppepsykologien er mest opptatt av forholdet mellom mennesket og den mindre gruppen. Gruppepress er også et tema innenfor her, vi blir i stor grad ubevisst påvirket av andre .

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå