Hvordan påvirker pandemien vi står ovenfor menneskers livskvalitet?

Oppgavebeskrivelse
En samling av teori relevant for å svare på hovedspørsmålet ovenfor. Hva er livskvalitet og hva kan den bli påvirket av? Hvordan kan økonomi påvirke vår mentale helse? Hvordan påvirker karantene våre behov?

Innledning
Covid-19 er et svært smittsomt virus som i all hastighet har spredd seg rundt kloden og har ført til fatale konsekvenser.

Mange land, inkludert Norge, har satt i gang kraftige tiltak for å stoppe smitten, ettersom den effektivt tar liv av de skjøreste i befolkningen. Mange av oss har blitt satt i hjemmekarantene og opplever en ganske så uvanlig hverdag.

Vi tilbringer nå langt mindre tid utenfor husets vegger og møter mindre mennesker. Ikke minst har arbeidsløsheten i Norge mer enn doblet seg siden viruset nådde Norge, som nå ligger på rundt 400 000 mennesker. (NRK, 2020)

For å kunne besvare problemstillingen, skal det diskuteres rundt flere ulike emner.

Jeg har valgt å fokusere på den gruppen av mennesker som for tiden er ute av arbeid (eventuelt permittert) som et resultat av den pågående covid-19 pandemien. Derfor skal den følgende teorien handle om livskvalitet, hvordan økonomien påvirker vår mentale helse og hva hjemmekarantene gjør med våre behov.

Innholdsfortegnelse
1.0 Innledning................................................................................................................3 2.0
Teori.........................................................................................................................4 2.1
Livskvalitet....................................................................................................4
2.2 Økonomi og mental helse.............................................................................6
2.3 Karantene og behov......................................................................................9 3.0
Avslutning og konklusjon..........................................................................................11 4.0
Referanser.................................................................................................................12

Utdrag
Definisjonen på «livskvalitet» er uklar. Det finnes passende forklaringer for ulike aldre og grupper av mennesker. I dag sitter ulike kulturer og miljøer med sine egne måter å oppleve tilfredshet med livet sitt, derfor er livskvalitet mye mer enn noe som kan summeres i én setning. For å kunne svare på problemstillingen, skal «livskvalitet» som et konsept, forklares og drøftes.

«En persons livskvalitet er høy i den grad personens bevisst kognitive og affektive opplevelser er positive og lav i den grad personens bevisst kognitive og affektive opplevelser er negative» er en av mange definisjoner på livskvalitet.

(Næss, 2006) Dette forteller oss at miljø har en stor innvirkning, ettersom det er, ifølge Næss, opplevelser som bestemmer livskvaliteten vår. En slik «kort» oppsummering kan regnes som tilstrekkelig for noen, men for andre holder det ikke med en slik kortfattet forklaring.

Ikke minst har de ulike psykologiske perspektivene sine forklaringer på hva et høyt nivå av livskvalitet er basert på; det humanistiske perspektivet vil kunne forklare motivasjon og livskvalitet med oppfyllelsen av fysiske, sosiale og mer abstrakte behov, altså da, selvrealisering som Maslow har beskrevet.

Det sosialpsykologiske perspektivet ligner den tidligere nevnte definisjonen av Næss, mens andre vil argumentere at livskvalitet er hovedsakelig basert på fysisk og psykisk helse. Hva alle de ulike teoriene om livskvalitet forsøker å forklare, er sammenhengen mellom vår subjektive mening og hva livskvalitet faktisk er.

Lykke og glede kan sies å ha en korrelasjon til livskvalitet. Hvordan en person føler at de selv har det, er deres subjektive mening av deres egen livskvalitet.

I psykologien er dette så klart viktig å få fram, men nobel prisvinner, Daniel Kahneman, stoler ikke på folks egne meninger på temaet. (Susniene, Dalia, Jurkauskas & Algirdas, 2009, s. 58)

Kahnemann mener det er viktig å få med objektive elementer som kan gi grunnlag for lykken i en persons liv, altså da tilrettelegge for en vurdering av «objektiv lykke». (Susniene, 2009, s. 58)

Det er viktig å få fram et slikt objektivt syn, selv i psykologien, ettersom det finnes mange saker hvor folk er «fattig men lykkelig», derfor vil vurderingen av hva slags sosial status og materielle goder de besitter være interessant å sette oppimot en persons eget synspunkt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå