Innholdsfortegnelse
Begrep:
Forklaring:
Eksempel:

Utdrag
Begrep:
Habitat
Nisje
Miljøfaktor
Generalist
Spesialist
Atferd
Instinkt
Altruisme
Eusosialitet
Flokkatferd
Vandringer/migrasjon
Stimulering
Motivering
Pregning

---

Habitat:
Forklaring: Individets levested eller "adresse" i økosystemet. Dvs. Området individet er best egnet eller tilpasset til å leve.

Eksempel: Eks. En fisk trives best i havet. Funker dårlig på land.

Nisje
Forklaring: Ressursene en art utnytter i et økosystem. Det er også de miljøfaktorene som påvirker individet.

Eksempel: Eks. Elgen spiser trær som rogn, selje, furu og osp. Nisjen kan dog forandre seg selv om habitatet er det samme.

Eks. En fugl spiser små insekter og larver de første leveukene, men senere vil spise planter og bær.

Miljøfaktor
Forklaring: Dette påvirker habitatet og nisjen til en art. Dersom en miljøfaktor endres, vil de påvirke et økosystem og føre til at arter kan forsvinne og andre kan dukke opp.

Eksempel: Eks. Mindre sel i et økosystem vil påvirke både isbjørn- og spekkhugger bestanden da selen er en viktig næringskilde for begge artene.

---

En and som ser skygge over seg. Om den har lang hals, og kort bak, så er det nok et fredelig dyr som f.eks. en gås.

Dersom skyggen har kort nakke/hals og lengre bak, kan det være en hauk. Dette fører til at anden vil dukke/søke ly dersom den tror det er en hauk i nærheten.

---

Når en koloni av en art lever sammen, men under visse premisser.

Tre punkter:
• Individer fra flere generasjoner lever i samspill sammen

• Ulike individer i bestanden får i oppgave å ta vare på/ oppfostre de yngste dyrene som f.eks egg og larver.

• Delt inn i to grupper, noen kan formere seg, mens de andre kan ikke det