Innledning
De nedbrytende kreftene som virker på jordoverflata, kalles ytre krefter. Det er forvitring og erosjon. Vi skiller mellom to typer forvitring: mekanisk og kjemisk forvitring.

Forvitring er betegnelsen på at fast fjell eller stein smuldres opp. Når en ytre kraft sliter fjell og stien i stykker og transporterer løsmasser fra ett sted og avsetter dem et annet sted, kalles det erosjon.

Rennende vann produserer både erosjonsformer og avsetningsformer.

For eksempel kan elva skjære seg ned og danne en canyon (en erosjonsform) ett sted og legge fra seg løsmasser og bygge opp et delta (en avsetningsform) et annet sted.

Utdrag
Skred og ras betyr det samme, nemlig at tyngdekraften beveger jord, stein, fjellblokker eller snø ned en skråning.

Der mer enn 10 000 kubikkmeter stein og fjellpartier raser ut, kalles det fjellskred, mens det ved steinskred og steinsprang er mindre volum som raser ut.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norges Geotekniske Institutt (NGI) foretar kartlegging og undersøkelser der det er fjellpartier som kan rase ut.

Slik er det mulig å varsle kommende katastrofer og redde liv, men ikke å unngå selve raset.

I Norge står vannkraft for nesten 95 prosent av energiproduksjonen, og Norge er på syvendeplass som vannkraftprodusent i verden.

All produsert energi går inn på et felles nett kalt sentralnettet. I dag har vi over 1000 vannkraftverk i drift, 70 prosent av alle vassdrag i Norge er påvirket av kraftutbygging, og vi har verdens nest høyeste elektrisitetsforbruk per innbygger.

Dannelsen av petroleum, råolje og naturgass, starter med at mikroskopiske alger synker ned og samles opp som gjørme på bunnen.

De nederste lagene blir gradvis utsatt for utsatt større trykk og økende temperatur, og løsmassene festes sammen til faste bergarter.

Når temperaturen overstiger 70-100 ℃, dannes det olje av de organiske restene.