Oppgavebeskrivelse
1. Hva er forskjellen på naturlandskap og kulturlandskap? Gi eksempel​

2. Forklar hva som kjennetegner de ulike typene av kulturlandskap

3. Forklar forskjellen på naturressurser og kulturressurser.

4. Gjør rede for de ulike kategoriene av fornybare og ikke fornybare ressurser. Bruk konkrete eksempel.

5. Hva meiner vi med bærekraftig utvikling? Hvilke konsekvenser vil det ha for hvilke ressurser vi bruker og hvordan vi bruker dem?

Utdrag
1. Kulturlandskap​ er landskap som har blitt bygd opp av mennesker sine aktivitet.

Kulturlandskap inneholder ulike kategorier. Det er her menneskene har skapt formene i naturen. Et eksempel er Norefjord i Nore og Uvdal kommune.

Det som er dominert her har blitt skapt av jordbruk. Naturbruk som har formet området.

På grunn av arbeidet til menneskene, er det normalt at det ofte skjer forandringer i naturen. Slik er det i de fleste landskapene i Norge.

Rurale kulturlandskapet:​ eksempel Norefjord. Det som er dominert her er skap av jordbruket. Som sagt, naturbruk som har formet området.

Urbane kulturlandskapet: e​ n stor by, Oslo eller drammen. Der domineres det helt klart av menneskene.

---

De ulike typene av kultur skap er naturnære kulturlandskapet, det rurale kulturlandskapet, det urbane kulturlandskapet og konurbasjoner.

Naturnære kulturlandskap​ er landskap som er naturlig bygd opp men samtidig har det blitt rørt av litt menneskelig arbeid.

Fjellvidder med seterdrift og tamreindrift kan da være naturnære kulturlandskaper.

Flere eksempler er beitemark og slåttemark som også blir sett på som naturnære kulturlandskap.

Rurale kulturlandskap e​ r kulturlandskap der det foregår jordbruk. Man kan dele rurale kulturlandskap i to: ​høstingsjordbrukets landskap​ og ​dyrkingsjordbrukets landskap​.

- Høstingsjordbrukets landskap:​ Man forandrer ikke på jorden. Man bruker den som den er til beiting. \

Et eksempel er Norefjord. Det er dominert av høstingsjordbruk. Det består av mange seterhus, åker og enger.

- Dyrkingsjordbrukets landskap: j​ordbruket tidligere var mer likt som høstingsjordbruket, men i modernejordbruk kalles det nå dyrkingjordbruk.

Det består av en effektiv, godt bruk av innmarka på dyrket jord, med gode driftsformer og svær kapitalinnsats.

Istedenfor å bruke husdyrgjødsel, blir det heller brukt kunstgjødsel, men som er uavhengig av husdyrhold på de fleste gårder.

Eksempler på slike landskap, er noen gårder i Verdal i Trøndelag.

Urbane kulturlandskap er som sagt storbyer. Der landskapet er bygget opp av menneskene sine aktiviteter.

Oslo er et stort eksempel på dette. Byen består av bygg for handel og håndverk. Det er også veldig mye aktiv transportsystemer i slike byer.

Togskinner, plankeveier, bilveier osv. byer er alltid fult av bygninger så å si overalt. Boliger for arbeiderklassen, middelklassen og overklassen.

Konurbasjoner er byer som vokser sammen. Det er trossalt to helt forskjellige byer, men som blir sett på som ett.

Det behøver ikke å være to byer, men det kan altså være et urbant område som består av flere byer og tettsteder.

Der innbyggerne vokser sammen med en byregion. Byene og tettstedene behøver ikke å være store. En veldig godt eksempel er Gulset-Skien-Porsgrunn.

Gulset er et tett sted i Telemark, som blir sett på som i byen Skien.