Innholdsfortegnelse
Landskap og klima
- Gjør greie for hvordan jorden er bygd opp, hovedtypene av bergarter og hvordan disse blir dannet.
- Forklare hvordan indre og ytre krefter former landskap, og kjenne igjen typiske landformer i Norge.
- Indre krefter:
- Ytre krefter:
- Beskrive naturlandskap og forskjellige kulturlandskap og forklare likheter og forskjeller mellom de
- Diskutere estetiske og økonomiske verdier av landskap
- Gjøre greie for globale hav- og luftstrømmer og forklare hva de har å si for klimaet
- Gjøre greie for forhold som bestemmer vær- og klimasituasjonen i Norge
- Drøfte årsakene til naturkatastrofer i verden og hvilke konsekvenser de har på samfunn som blir rammet

Ressurser og næringsvirksomhet
- Gjør greie for begrepet «ressurs» og diskuterer hva legges i begrepet bærekraftig ressursutnytting
- Gi eksempler og sammenlikn ulike former for arealbruk i Norge.
- Drøft miljøkonsekvenser i norske og samiske samfunn av bruk og inngrep i naturområde
- Gi eksempler på hvordan man har utnyttet ressursene i Norge og drøfte hvordan endringer i næringsstrukturen har påvirket lokalisering og bosetningsmønsteret.

Demografi og utvikling
- Gjør greie for den demografiske utviklingen i Norge med hovedvekt på situasjonen i dag
- Forklar årsakene til flyttestrømmer i land og mellom land og drøfte virkningene
- Gi eksempel på teorier om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold

Utdrag
Jorden er består av tre lag: jordskorpen, mantelen og kjernen. Det første laget er jordskorpen, det er et tynt, hardt skall.

Sammenligner vi jorden med et eple, så er epleskallet mye tykkere i forhold til eplet enn jordskorpen er i forhold til jorden.

Det andre laget er mantelen, og det utgjør mesteparten av jordens klodens volum. Det deles vanligvis inn i den øvre mantelen og den nedre mantelen.

Det siste laget er kjernen, også denne deles vanligvis opp i to, den ytre, flytende delen av kjernen og den indre, faste delen av kjernen.

---

Vi regner alt som mennesker kan ha nytte av som en ressurs, og disse ressursene kan tilfredsstille menneskenes behov.

Det finnes flere ulike typer ressurser: naturressurs, kulturressurs, materialressurs og energiressurs.

I begrepet bærekraftig ressursutnytting, legger jeg at vi skal bruke ressursene, ikke forbruke de.

Vi skal dekke våre egne behov, men det skal også være nok igjen av ressursen til at de neste generasjonene også kan dekke deres behov.

Gi eksempler og sammenlikn ulike former for arealbruk i Norge. Arealer er en viktig ressurs.

Mange konkurrerende interesser knyttet til arealbruket kan føre til konflikter og kamp om arealene.

Derfor er arealplanlegging viktig for å oppnå en ønsket utvikling i arealbruket.

Plan- og bygningsloven er den viktigste loven som styrer arealbruken i kommunene.

Drøft miljøkonsekvenser i norske og samiske samfunn av bruk og inngrep i naturområde Gi eksempler på hvordan man har utnyttet ressursene i Norge og drøfte hvordan endringer i næringsstrukturen har påvirket lokalisering og bosetningsmønsteret.

Primærnæringene gir grunnlag for spredt bosetning. Primærnæringer som jordbruk, skogbruk og landbruk er arealkrevende næringer som har ført til spredt bosetning i landet vårt.