Innholdsfortegnelse
12.1: Hva er en art?
12.2: Biologisk mangfold er et resultat av evolusjon
12.3: Habitater og nisjer
12.4: Populasjoner varierer over tid
12.5: Spredning og utbredelse
12.6: Habitatendringer – fragmentering av landskapet

Utdrag
Økologi er læren om samspillet mellom organismer i naturen og mellom organismene og det miljøet de lever i.

Miljøet omfatter både de abiotiske (ikke-levende) faktorene som klimaet, og de biotiske (levende) faktorene, som omfatter samspillet med alle andre arter innenfor det samme leveområdet – et slikt avgrenset område blir ofte kalt et økosystem.

Vind, sol, regn, tørke, kulde, snødybde, næring og fiender er eksempler på det som utgjør livsmiljøet til en organisme.

De fleste arter er spesialtilpasset så de kan utnytte ressursene (nisje) i sitt leveområde (habitat).

Keiserpingvinen ruger egget sitt og fôrer avkommet sitt opp i det antarktiske isødet under forhold der få andre arter kan overleve.

Nebblengden hos forskjellige kolibriarter passer akkurat til blomsterdybden hos spesielle planter, blomstene er spesialtilpasset pollinering ved hjelp av nettopp en kolibri.

Begge parter har fordel av dette fordi kolibrien får nektar og planten blir pollinert.

Det er et eksempel på koevolusjon (samutvikling): gjensidig påvirkning som to arter har på hverandre der evolusjonsmessige endringer hos én art får konsekvenser for den andre arten.

Alle de fantastiske tilpasningene til miljøet som vi kan se overalt omkring oss, viser artenes økologi, men de er samtidig et resultat av en lang og gradvis utvikling og tilpasning.

Det store mangfoldet: Dagens biologiske mangfold er unikt og er framkommet gjennom millioner av år med evolusjon og arters tilpasninger til nye miljøforhold.

Naturen er i kontinuerlig endring. Alle artene produserer hele tiden nye individer med nye genkombinasjoner.

Noen av de nye individene med nye genkombinasjoner kan være bedre tilpasset andre miljøforhold enn foreldrene var.

Mange genkombinasjoner gir individer som raskt går til grunne. Andre individer vil dø uten å reprodusere seg fordi de ikke finner et egnet miljø å leve i.

Frø fra orkideen marisko, vil raskt dø om de lander i sur jord da de trenger basisk jord for å vokse.

Lander disse frøene i en veikant eller gressplen, vil de heller ikke vokse opp, da de trenger en fuktig skog som levested.

For mangfoldet er det derfor også viktig at det finnes mange forskjellige tilgjengelige økosystemer.

Alle verdens arter og deres forskjellige genkombinasjoner utgjør sammen med alle de forskjellige økosystemene det vi kaller jordas biologiske mangfold.

Økologi er læren om samspillet mellom organismer i naturen og mellom organismene og det miljøet de lever i.

Biologisk mangfold omfatter all variasjon både på gennivå, artsnivå og økosystemnivå.

Evolusjon skjer i samspill med miljøet: Miljøet vi lever i, bidrar til å utforme ulike levesett, kroppsformer og andre tilpasninger, og fordi artenes økologi og deres utvikling er tett sammenvevd – dette gjelder både planter og dyr.

Evolusjon betyr utvikling. Evolusjon begynner med mutasjoner som fører til genetisk variasjon, men det er en rekke andre prosesser som også endrer arvematerialet.

De individene som er best egnet til å klare seg i miljøet, overlever. Dette gjelder også om miljøforholdene forandres, og en slik prosess kan over tid resultere i utvikling av en ny art.