Innholdsfortegnelse
1. Naturen rundt oss
2. Taksonomi
3. Biologisk mangfold
4. Tilpasning og atferd
5. Celler
6. Transport gjennom cellemembranen
7. Transport, vekst og utvikling hos planter
8. Formering hos planter
9. Hormonsystemet og nervesystemet hos mennesket
10. Transport og bevegelse hos mennesket
11. Menneskets immunforsvar
12. Organsystemer hos dyr
13. Formering hos dyr

Utdrag
Arter blir ofte karakterisert ved sine ytre bygningstrekk, og bygningstrekk er i stor grad en tilpasning til artens nisje – enten om det er miljøet arten lever i (f.eks. klima), eller påvirkning fra egen eller andre arter.

Atferden er også en viktig del av organismers karaktertrekk. Atferden til arter er ofte en blanding av nedarvede, altså genetiske og tillærte måte å reagere på.

Med atferd mener vi både umiddelbare reaksjoner, sinnsstemninger (angst, sinne, opphisselse) og komplisert atferd som vandringer, paringsritualer og andre former for sosialt samspill.

Enten atferden er arvet eller tillært, kan den øke individers muligheter for overlevelse og reproduksjon.

Charles Darwin var blant de første som klart framhevet hvor viktig instinkter er også hos vår egen art.

Et instinkt er et fast, nedarvet reaksjonsmønster. Synet av slanger utløser f.eks. fryktreaksjoner hos mange mennesker.

Det er en reaksjonsmåte vi har felles med aper, som også kan skrike av redsel og kan vise panikkreaksjoner ved synet av slanger.

Enkle atferdsresponser, som det å trekke hånden raskt til seg når man brenner seg, eller å blunke hvis noe brått dukker opp foran øynene dine, er raske reaksjoner som kalles reflekser.

Vi skvetter alle av brå og uventede lyder og bevegelser, spesielt når det er mørkt rundt oss. Dette er ikke tillært eller noe vi kan styre, men reflekser, som er instinktive reaksjoner.

Atferden som gir disse instinktive reaksjonene, ligger i genene våre. Mye av atferden hos dyr, og i noe mindre grad mennesker er ubevisst.

Noe skjer raskt og umiddelbart, som reflekser, mens andre instinktive handlemåter skjer over lengre tid, f.eks. reirbygging hos mange fugler.

Reirbygging er likevel innebygd atferd, for den skjer instinktivt, uten at dyret tenker seg om eller vurderer situasjonen.

Over tid er det gener for den typen atferd som sikrer høyest overlevelse og flest avkom, som vil bli dominerende.

Evolusjonen resulterer i en atferd som er mest mulig optimal ut fra miljøfaktorene i omgivelsene.

Atferden hos enklere dyr er som regel instinktiv, men læring er en viktig del av atferden hos neste alle organismer.