Innholdsfortegnelse
Johan Sebastian Welhaven
Knud Knudsen
Ivar Aasen
- Gammelt Fremfor Nytt:
- Norsk Fremfor Utenlandsk:
- Fast Norm:
Vinje Og Dølen
Jamstillingsvedtaket Og Integrering Av Landsmål I Skolen

Utdrag
Norges språkhistorie er lang og innholdsrik, og språkdebatten handlet om mye mer enn bare ord og grammatikk.

For mange handler språk om identitet og demokrati - retten til å ha en stemme som betyr noe i samfunnet.

Språkdebatten på 1800-tallet var stor og aktiv, og hadde mye å si for språkene vi har i Norge i dag.

Etter oppløsningen fra Danmark i 1814, stod fremdeles mye av det danske skriftspråket fast i Norge.

En grunn til at nordmennene på denne tiden ikke lenger ville ha dansk som et språk i Norge, var fordi de ville at landet nå skulle være helt selvstendig og eget rike, i tillegg til at dansken stod langt unna den norske talemåten.

I debatten om hva som skulle skje videre med språket i Norge, var det tre hovedsynspunkter som kom frem.

Enten kunne de beholde dansk, de kunne fornorske dansken, og utvikle den til sitt eget språk, eller de kunne lage et helt nytt språk.

På grunn av lav oppslutning forsvant også ideen om å bevare det danske språket i Norge, og dette gjorde spørsmålene om vi skulle fornorske dansken eller lage et helt nytt språk til stadig mer aktuelle spørsmål.

Så kommer vi til to menn som har hatt mye å si i norsk språkhistorie og som var en stor del av språkdebatten på 1800-tallet, nemlig Henrik Wergeland og Peter Andreas Munch.

Henrik Wergeland ville fornorske dansken gradvis. Hans hovedsynspunkt var at norske ord og uttrykk etterhvert måtte ta over for de danske, og skrivemåten måtte bli mer tilpasset norsk uttale.

I språkdebatten hadde Wergeland tre hovedargumenter. Hans første argument var at en norsk kunstner trenger et norsk redskap for å kunne skape et bilde av norsk kultur og egenart.

Det andre argumentet var at et selvstendig folk må ha sitt eget språk. Til slutt mente han at flere og flere vil ta i bruk det nye skriftspråket dersom det likner mer på talespråket.

Dersom folk flest skal bli opplyste, må de lære å lese og skrive. På den andre siden stod historikeren Peter Andreas Munch.

Han kjempet for at Norge skulle få et helt nytt språk som var laget ut fra en enkel og ren dialekt og med en skrivemåte som tydelig kunne vise slektskap med norrønt.