Innholdsfortegnelse
Kapittel 1 - Kva er religion?:

Definisjon
Funksjonelle definisjonar
Substansielle religionsdefinisjonar
«Møtet med det heilage» (Rudolf Otto)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kapittel 2 - Religionar i verda og i Noreg:

Religionar i verda
Religionar og livssyn i Noreg
Religiøs aktivitet
Lokale variasjonar
Stort mangfald
ORDFORKLARINGER:

Kapittel 3 - Meir eller mindre religion?:

Religion i tilbakegang
Religionskritikk
Religion i framgang
Religiøs søking i vår tid i Noreg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapittel 4 og 5 - Tru og Tanke:

Religionane i samfunnet
Religionar og livssyn i konflikt
Religionar og livssyn i samarbeid
Mangfald som utfordring
Dimensjonane i religionane

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utdrag
Definisjon
• Har ikkje ein felles definisjon av religionsomgrepet
• To religionsdefinisjonar:
1. Funksjonelle definisjonar
• Kva religionen gjer for menneske og samfunn
2. Substansielle definisjonar
• Kva religionen er, innhald

Funksjonelle definisjonar
• Korleis religionen fungerer i menneskelivet
• Kan gje hjelp i eit menneskeliv og i samfunnslivet
• Kan gje trøyst i møte med døden
• Kan gje meining og samanheng i tilværet
• Kan skapa stabile sosiale forhold, retningslinjer
• Kan styrkja fellesskapen mellom individa i eit samfunn
• Styrke: får fram viktige funksjonar som religionen kan ha
• Innvending: ofte noko vide definisjonar

Substansielle religionsdefinisjonar
• Vanleg å ta utgangspunkt i trua hos menneske som går ut over det kvardagslege, og det me kan erfara med sansane, og gripa med forstanden
• Styrke: utgangspunkt i det dei truande opplever som vesentleg, skil også frå andre fenomen
• Innvending: kan bli snever, fokuserer berre på læreinnhaldet i religionen

«Møtet med det heilage» (Rudolf Otto)
• Ein sustansiell definisjon som prøver å fanga opp at religion har fleire sider
• Annleis
• Vekkjer fasinasjon og ærefrykt
• Skil seg frå det profane (verdslege), til dømes tempel, kyrkje
• Har tilknytning til det oversanselege, spesiell kraft

---

Kapittel 2
Religionar i verda og i Noreg

Religionar i verda
• Ein filmsnutt frå ndla
• Kart (sjå omslag)
• Kristendomen er den største av religionane, 33,1 %
• Islam er den som veks raskast, 20,3 %
• Hinduisme, 13,3 %
• Buddhisme, 6,3 %

Religionar og livssyn i Noreg
• Statistisk kan ni av ti nordmenn reknast som kristne
• 83 % i den lutherske kyrkja. NB! 2012 endring i Den norske kyrkja
• 4 % medlemmer i andre kristne samfunn
• 3 % har muslimsk bakgrunn