Innledning
o Rettslære handler om å løyse konkrete saker som inneholder juridiske problemstillinger.

o Juridisk metode: Reglene for korleis vi på en faglig akseptabel måte identifiserer, drøfter og løser rettsspørsmål.

o Rettsreglene – gir løsninger på juridiske konflikter.

 Det vanlige er at rettsregler kan håndheves. Det vil si at staten kan sette makt bak reglene og tvinge igjennom at de blir fulgt. Rettsreglene er bindende. Ofte er det en eller annen sanksjon forbundet med å bryte en rettsregel.

 Eksempel: bot eller fengselsstraff for å overtre en strafferettslig rettsregel, eller plikt til å gå ut av bilen og å la den stå viss kjøretøyet ikke er i samsvar med rettsreglene om trafikksikkerhet.

Innholdsfortegnelse
1.1 – Innledning Til Jussen
1.2 – Rettshistorie

Utdrag
 Marcus Tillius Cicero er en av rettshistoriens viktigeste tenkere. En stor del av rettsprinsippene som vi bruker i dag, har rot i romerretten.

o Prinsippet om likhet for loven:

 Romerne utviklet ideen om at loven skal gjelde likt for alle borgere. Loven sto over alle mennesker.

Og den skulle anvendes på samme måte, enten du var rik eller fattig, embetsmann eller privatmann

o Legalitetsprinsippet / lovprinsippet:
§ Prinsippet om at inngrep ovenfor innbyggerne krever grunnlag i lov, kalles legalitetsprinsippet og gjelder i alle rettsstater den dag i dag, også i Norge.

o Prinsippet om uskyld – uskyldspresumsjonen:
§ Om at enhver skal anses uskyldig inntil det motsatte er bevist. Prinsippet er utviklet av romerne, og er en grunnleggende regel i moderne rettsstater.

o Folkesuverenitetsprinsippet:
§ Står som en motsetning til et styresett der én eller noen få sitter med makten.
Rettsstaten er med andre ord basert på at samfunnet er et demokrati (og ikke et enevelde eller et oligarki).

o Rettssikkerhetsprinsippet:
§ Prinsippet om at enhver borger skal ha en generell trygghet og et generelt vern mot maktovergrep.