Samfunnsøkonomi prøve 16.november | Kapittel 6

Innholdsfortegnelse
«Ta utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og drøft de viktigste økonomiske utfordringene Norge står overfor i velferdspolitikken»
- Demografisk utvikling
- Pensjonsreformen
- Oljereservene vil ta slutt
- Kostnadsvekst i tjenesteproduksjonen og økende forventninger
- Økende inntektsforskjeller
- Arbeidsinnsats
- Stønadsfeller
- Innvandrere – viktig ressurs
- Oppsummering
- Bibliografi

Utdrag
I Norge er vi så heldig at vi har en utrolig høy velferd i forhold til mange andre land, i tillegg til at vi har mange, store muligheter når det gjelder økonomien.

Vi har svært effektiv produksjon av varer og tjenester, og handler mye med andre land som fører til at vi får importert det vi trenger og eksportert det andre land trenger.

I dag er den økonomiske situasjonen i Norge svært god. Sysselsettingen går stadig oppoer, og arbeidsledigheten nedover. Vi har høy BNP i forhold til andre land.

Vi har også en lav styringsrente som lenge lå på 0,5 prosent men nå er styrt opp til 0,75 prosent. Dette har ført til stor etterspørsel etter varer og tjenester.

Den norske staten har også et stort økonomisk overskudd og stadig økende formue i motsetning til mange andre land som sliter med store underskudd og gjeldskriser.

Men vi har også store offentlige utgifter, større enn det som er vanlig blant andre land i Europa, som vi ser i figur 6.1.

---

Den demografiske utviklingen med flere eldre og økende levealder, vil skape store offentlige utgifter for staten i årene fremover.

Etter 2. verdenskrig ble det født veldig mange barn på en og samme tid, som vil føre til at det blir mange pensjonister i forhold til arbeidsdyktige om noen år.

Fremtidige pensjonister vil også få høyere pensjon enn dagens pensjonister, som også vil bli en stor utgift. En 90-åring koster staten i gjennomsnitt over 500 000 kroner i året, noe som er ekstremt mye penger.

Men dette er ikke penger som pensjonistene får direkte fra staten, de har opptjent disse rettighetene gjennom innbetaling av pensjonspremie over flere år.

Barn og unge gir også store utgifter for staten med et gjennomsnitt på ca. 100 000 kr i året per barn i 2010. Utgifter for staten til enkeltpersoner varierer kraftig over livsløpet.

I figuren under ser man at barn og unge frem til ca. 25 år koster staten mye, men etter man er ferdig å studere og såkalt arbeidsdyktig ved 25-årsalderen til man pensjoneres bidrar man positivt ved å betale skatter

som er såkalte inntekter for staten. Fra man pensjoneres til man dør er det store utgifter for staten, på grunn av at man har råd på pensjonspenger, helse, sykehjem osv...

---

I 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon, som ble kalt for pensjonsreformen. Denne går ut på å redusere pensjonsutgiftene.

Pensjonen avhenger av hvor mye du har tjent gjennom livet. Du får en opptjening til pensjon hvert år som tilsvarer 18,1% av inntekten din helt opp til 7,1 G som vil si 687 869 kr (per 5.mai 2018).

Det vil si at jo mer du jobber når du er i arbeidsdyktig alder, jo høyere pensjon vil du få i fremtiden. Hvor mye du får i pensjon hvert år regnes ved å dele den summen du har tjent opp med forventede antall år som pensjonist.

Dersom du ikke har noen inntekter, får du fortsatt en garantipensjon . Nå kan man ta ut pensjonen helt fra man fyller 62 år, men det er fortsatt mest vanlig å gå ut i pensjon når man er 67 år gammel.

Jo tidligere du går ut i pensjon, jo lavere årlig pensjon vil du få. Dette er fordi du da har du opptjent mindre på grunn av færre år i arbeid, i tillegg til at den summen du har tjent opp må deles på flere år.

Ettersom at den forventede levealderen i Norge stadig stiger, betyr dette større utgifter for velferdsstaten. Derfor er pensjonsreformen levealdersjustert, som vil si at man i årene som kommer antakeligvis vil få høyere pensjonsalder.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå