Samfunnsøkonomi tentamen 30. april 2019 | Samfunnsøkonomi

Innledning
Jeg skal nå ta utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon og vurdere faktorer som kan føre til videre økning i inflasjon, gjøre rede for hvordan videre økning i inflasjon vil kunne påvirke Norges bank rentesetting

og drøfte hvordan kombinasjonen av høyere inflasjon og kontraktiv pengepolitikk vil kunne påvirke kursen på den norske kronen.

Innholdsfortegnelse
Dagens økonomiske situasjon

AD-AS modellen

Økning i styringsrenten

Sterkere krone

Konklusjon

Bibliografi

Utdrag
AD står for «aggregate demand» og viser sammenhengen mellom samlet etterspørsel og inflasjon.

Denne kurven tar utgangspunkt i realligningen som er BNP = privat konsum + offentlig konsum + bruttoinvestering + nettoeksport (import-eksport).

Høyresiden representerer samlet etterspørsel i økonomien, så dersom en av disse øker vil også samlet etterspørsel øke.

Jo høyere inflasjon, jo lavere etterspørsel vil det være ettersom at prisene er høyere ved høy inflasjon enn lav inflasjon. Da får husholdningene mindre kjøpekraft. Dette kalles realkasseeffekten.

Den går ut på at bedrifter og husholdninger har bankinnskudd, finansobjekter og sparekontoer, og når inflasjonen øker vil verdien av dette synke.

Økt inflasjon vil derfor føre til redusert kjøpekraft. Økt inflasjon reduserer verdien på innskudd, og svekker derfor etterspørselen. Motsatt vil man få økt kjøpekraft og økt etterspørsel ved lav inflasjon.

Økning i inflasjonen kan også skje gjennom at myndighetene fører en ekspansiv finanspolitikk ved å f.eks. redusere skatter og avgifter og øke offentlig pengebruk.

Da vil vi få et positivt etterspørselsskifte i AD-kurven og både inflasjon og BNP vil øke. Dette er ikke hensiktsmessig og heller ikke sannsynlig at vil skje i dagens økonomiske situasjon da vi allerede bruker produksjonsressursene normalt og ikke har konjunkturledighet.

Etterspørselen vil derfor øke så mye at det blir press på lønninger og priser og inflasjonen vil øke enda mer.

Vi har ikke så mye kapasitet i dagens økonomiske situasjon, og derfor er AS-kurven så bratt der den den krysser AD.

Dersom det er høy inflasjon, kan det også føre til at svakere konkurranseevne overfor utlandet, fordi norske varer og tjenester blir dyrere i forhold til utenlandske varer og tjenester.

Da vil norske forbrukere heller erstatte norske produkter med import fra utlandet, og salg av norske produkter vil synke.

Da vil eksporten avta og import øke, slik at samlet etterspørsel går ned. Dersom inflasjon øker mye, kan det også føre til at husholdningene blir usikre på den fremtidige utviklingen i økonomien, slik at de utsetter investeringer. Dette fører til at samlet etterspørsel går ned.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå