Innholdsfortegnelse
Oppgave 1
Oppgave 2
Oppgave 3
Referanseliste

Utdrag
Oppgave 1
I 2015 skjedde det et dramatisk fall i oljeprisen. Prisen falt fra 115 dollar per fat i 2014 helt ned til 40 dollar per fat i 2015.

Vi kan se på hvordan dette påvirker den norske økonomien gjennom det økonomiske kretsløpet i Figur 1. som viser sammenhengen mellom to typer aktører i økonomien og tre hovedmarkedene innen økonomi.

Ved å ta utgangspunkt i dette, kan vi diskutere hvilke ringvirkninger fallet i oljeprisen hadde på Stavanger og Norge henholdsvis.

Dersom vi tar utgangspunkt i det økonomiske kretsløpet illustrert i figur 1, så kan vi konstatere at et fall i oljeprisen vil føre til et skift i produktmarkedet.

Dette skiftet fører videre til at både aktørene, men også arbeidsmarkedet blir rammet. Vi starter derfor med å se på produktmarkedet og deretter følge kretsløpet og se på ringvirkningene som skapes.

Et negativt skift i oljemarkedet førte til at oljebedriftene fikk lavere inntekt fra produksjonen.

Ettersom produksjonskostnadene for olje er veldig høye så måtte bedriftene kutte i lønnskostnadene sine for å redusere kostnadene og tilpasse seg den lave oljeprisen. Som en følge av disse kuttene kan vi se at arbeidsledigheten spesielt i Stavanger skjøt i taket.

Vi kan lese av grafene i figur 2 og 3 at arbeidsledigheten i Stavanger økte fra omtrent 2,2 % til rundt 4,4 %, i perioden mellom November 2014 og November 2015, mens ledigheten i Norge kun økte med drøye 0,3 %.

Den viktigste årsaken til denne forskjellen er at Stavangerområdet er spesielt avhengig av oljen.

Ifølge professor ved NHH Eirik Vatne, så var omtrent 30 % av sysselsettingen i Stavanger-området koblet til olje- og gassindustrien Vatne la til slutt til;

«En oljekrise vil være et skikkelig sjokk og ha veldig negative ringvirkninger». (Seglem, 2014).

Til sammenligning så viser SSB at for Norge så representerer antall sysselsatte koblet til olje- og gassindustrien i denne perioden drøyt 8 prosent. (SSB, 2016). Denne typen sysselsetting er veldig kapitalintensiv så mange av effektene blir indirekte.

Denne nedgangen i sysselsatte førte til at husholdningene fikk mindre lønnsinntekter, dette kombinert med stor usikkerhet i arbeidsmarkedet førte til at husholdningene var mer pessimistiske og det private konsum sank.

Husholdningene tok også opp mindre lån som en følge av den skeptiske holdningen til markedet. Dette gjaldt da for det meste i sørvest-landet og spesielt mye i Stavanger-området.

En følge av reduksjonen i det private konsum er at BNP synker, og dersom BNP havner under trend-BNP så får vi en lavkonjunktur.

Ifølge SSB så var Norge i en konjunkturnedgang i løpet av hele 2015 (SSB, 2015) som en følge av oljeprisen, denne nedgangen var ikke like dramatisk for Norge som helhet i forhold til sørvest-landet.

Til tross for reduksjonen i oljeprisen så hadde kommuner som Oslo fortsatt god vekst i 2015. Vi kan illustrere dette ved å se på boligprisutviklingen i henholdsvis Oslo og Stavanger.

Vi leser av figurene og ser at boligprisutviklingen er stikk motsatt i de to storbyene, dette har en enkel forklaring.