Oppgavebeskrivelse
Merk: oppgavene er laget for at vi har en ganske normal-situasjon i Norge og verden, ikke en Korona-situasjon som vi har nå.

Du kan selvfølgelig ha med eksempel fra situasjonen vi er i akkurat nå, men utgangspunktet for svarene dine er altså en normal situasjon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppgave 1
a) Forklar hvordan vi måler arbeidsledighet.
b) Gjør greie for hvilke konsekvenser arbeidsledighet har for den arbeidsledige og for samfunnet ellers.
c) Gjør greie for hvilke tiltak det offentlige kan sette i verk for å redusere likevektsledigheten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppgave 2
De senere årene har vi i Norge hatt en del arbeidsinnvandring fra Europa. Hvordan kan denne arbeidsinnvandringen påvirke lønnsnivået og sysselsettingen i de sektorene/bransjene det gjelder?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppgave 3
I artikkel-utdraget på neste side har NRK gjort et forsøk på å beregne hva flybillettene hadde kostet dersom bensinavgiftene gjaldt fly, dvs dersom fly hadde de samme bensinavgiftene som biler.
a) Hva slags type virkemiddel er en slik bensinavgift? (tenk miljøpolitisk virkemiddel)
b) Vurder hvilke konsekvenser en slik prisøkning ville hatt i markedet for flyreiser.
(positive og negative konsekvenser, tilbudsside og etterspørselsside i markedet)

Utdrag
a) Forklar hvordan vi måler arbeidsledighet.
Man vet at arbeidsledigheten i et land blir påvirket av konjunkturutviklingen i nasjonen/landet.

Hvis vi tar for oss at husholdningene øker forbruket sitt og samlet etterspørsel i økonomien stiger, vil mest sannsynlig bedriftene få inn flere arbeidstakere slik at de kan produsere mer.

På denne måten vokser sysselsettingen i økonomien, og dermed faller arbeidsledigheten.

Om det skulle skje en nedgang i økonomien, tenker bedriftene på å bruke mindre arbeidskraft. Her vil man legge merke til at arbeidsledigheten stiger.

Likevel er det noen forskjeller i arbeidsledighet som er mer langvarige enn vi kan finne ut med konjunkturutviklingen.

Hvis vi sammenligner land som for eksempel Norge og Spania, vil vi se høyere arbeidsledighet i Spania, og dette skyldes ikke av kortvarige forskjeller i konjunkturutviklingen.

Langvarig og høy arbeidsledighet i Spania, vil derfor kunne skyldes ved at likevektsledigheten i Spania er høy.

Dette vil si arbeidsledigheten i en “normal” konjunktursituasjon, der både lønnsvekst og prisveksten er meget stabil.

Stor mistilpasning i arbeidsledigheten kan skylden være der likevektsledigheten er høy.

I mange tilfeller er det slik at arbeidsledige ikke fanges opp i statistikken over arbeidsledighet, og da er det snakk om det vi kaller for skjult arbeidsledighet.

Tall for sysselsetting og ledighet
Arbeidsstyrken = antall sysselsatt + antall arbeidsledige
Arbeidsledighet-prosenten = antall arbeidsledige / arbeidsstyrken * 100
Sysselsettings-prosenten = antall sysselsatte / antall personer i yrkesaktiv alder * 100
Yrkes-prosenten = arbeidsstyrken / antall personer i yrkesaktiv alder * 100
Arbeidsledighet = likevektsledighet + konjunkturledighet
Likevektsledighet = friksjonsledighet + strukturledighet

Vanligvis viser AKU-tallene høyere arbeidsledighet enn det NAV-tallene gjør.

Det skyldes at mange arbeidsledige søker arbeid uten å registrere seg hos NAV fordi de ikke har rett til arbeidsledighetstrygd. Dermed kommer de med i AKUs tall, men ikke hos NAV.

b) Gjør greie for hvilke konsekvenser arbeidsledighet har for den arbeidsledige og for samfunnet ellers.

Det er gjort undersøkelser som tyder på at mer enn ti prosent av alle jobbene i Norge forsvinner hvert år.