Innholdsfortegnelse
Storting:
Regjering:
Fylket:
Kommune:
Formannsmodellen:
Byråd:
Sameting:
Parlamentisme:
Rettsstat:
Maktfordelingsprinsipp:
Diktatur:
Demokrati:
Hva er kabinettspørsmål?
Hva er mistillitsforslag?
Sperregrensa:
Fire påvirkningskanaler:
Valgkanalen:
Organisasjonskanalen:
Aksjonskanalen:
Mediekanalen:
Ettpartiregjering
Flertallsregjering
Mindretallsregjering
Koalisjonsregjering
Statsbudsjettet

Oppgaver i kapittelet:
Hva jobber partigruppene og fagkomiteene med?
Hvordan dannes en regjering?
Hvilke partier sitter i regjering i dag?
Hva slags type regjeringssammensetning har vi nå?
Hva slags ansvar og oppgaver har regjeringen?
Hvor mange statsråd finnes det, og hva slags oppgave har de?
Hvorfor har vi sametinget i Norge?
Hvor ofte gjennomføres valg?
Hvordan kan en stemme?
Hvor mange representanter har Sametinget?
Hva slags funksjon har Sametinget?
Kan du se andre utfordringer for demokratiet enn de som er nevnt her?
Hva synes du er den viktigste utfordringen et demokrati står ovenfor?
Bør folket ha rett til å velge bort demokratier om de selv ønsker det?

Utdrag
Sameting:
Eksistert siden 1987. Holder til i Karasjok. Består 39 representanter som blir valgt i 4 år om gangen.

Saker for det samiske folket. De har ansvar for saker som angår det samiske folket.

De kan selv bestemme hvilke saker de mener er viktig for det samiske folket og hvilke saker de ønsker å komme med bidrag i. De er kun et rådgivende organ.

Parlamentisme:
Er en politisk styreform. Betyr at regjeringen sitter så lenge flertallet i nasjonalforsamlingen (stortinget) tillater det. Regjeringen må ha stortingsflertallets tillit for å kunne styre.

Mistillitsforslag mot regjeringen. Begrunnelsen kan være at regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets vedtak, eller at en statsråd ikke har opptrådd på en måte som Stortinget ikke kan akseptere.

Rettsstat:
Ingen skal kunne bli straffes uten av vedkommende har fått en rettferdig dom mot seg.

Sentral menneske rettighet. Menneskerettighet er en rekke medfødte rettigheter som en tenker at alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion og nasjonalitet.

Dommeren i en domstolen uavhengig. Dommeren skal være uavhengig av hvem som sitter i regjering.

Maktfordelingsprinsipp:
Maktfordelingsprinsippet, eller bare maktfordeling, er et politisk-juridisk prinsipp som går ut på at statsmakten skal fordeles på tre uavhengige institusjoner: en lovgivende, en utøvende og en dømmende.

Lovgivningsmakten måtte legges til en folkevalgt forsamling.
Den utøvende makt til Kongen (nå regjeringen).

Domsmakten til domstoler sammensatt av personer valgt ved loddtrekning blant folket og for kort tid.

Diktatur:
Når det er en leder som styrer et land. Folket har ikke påvirkningskraft og har lite kontroll over sitt eget liv.

Demokrati:
Et demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger.

I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene.

Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter til å delta.

Flertallet bestemmer. Folkestyre.

Hva er kabinettspørsmål?
Et kabinettsspørsmål er et pressmiddel som regjering kan bruke overfor Stortinget for å få vedtatt saker de ikke har fått flertall for. Pressmiddel for regjeringen.

Hva er mistillitsforslag?
Når en gruppe foreslår å vedta at den valgte ledelsen, ikke lenger har gruppens tillit.