Innholdsfortegnelse
Oppgaven
Kompetansemål
Problemstilling
Metode
Forberedelse
Feltarbeid og økologi ○ Utstyr
Fremgangsmåte
Resultater
Arter på sandbunn
Arter på fjellbunn
Hele området
Diskusjon
Sammenligning
Evaluering
Avslutning
Kilder

Utdrag
Først ankom vi paradisbukta. Deretter fant vi oss to habitater med forskjellige bunnforhold slik som vi hadde sett for oss under planleggingen.

Før vi satt i gang med en nøyere undersøkelse av de to habitatene så målte vi de generelle værforholdene som var like for de to habitatene.

Det var viktig for oss at det var færrest mulig faktorer som varierte mellom de to slik at det ville være lettest å måle innflytelsen bunnforholdene har på artsmangfoldet i et habitat.

Vi fant vindhastigheten på nettet, målte pHen i sjøen, temperaturen i luften og sjøen i tillegg til å notere oss hva slags vær det var den dagen.

Etter å ha gjort disse forberedende målingene tok vi tak i selve ruteanalysen.

Den første ruten vi så på var en rute som lå i vannkanten med sandbunn. Vi gikk da først til verks ved å se på de artene vi fant i overflaten.

Der fant vi først og fremst skjell og tang. Ved nærmere betraktning fant vi også en kråkebolle og vi så en and komme over senere.

Deretter tok vi tak i å grave. Vi benyttet oss av hagespader og raker for å se nøyere etter og for å se om det befant seg noe liv nede i sanden.

Funnene i sanden var fraværende. Til slutt tok vi vannet til nærmere ettertraktning.

Der fant vi små insekter svømmende i vannet. Alle organismene vi fant samlet vi i oppbevaringsbokser, slik at det ville være mulig å undersøke disse senere.

Til slutt tok vi pH og temperatur av vannet. Deretter gikk vi videre til neste rute.

Den andre ruten lå også i vannkanten med tilnærmet lik eksponering for vann.

Denne ruten lå riktignok ikke like beskyttet inne i en bukt slik som ruteanalyse nummer 1, men det var allikevel det nærmeste vi kom med cirka lik dybde under vann.

Grunnen til at rute nummer 2 ikke lå like beskyttet, på tross lik dybde under havet, var at denne ruten hadde stein bunn.

Dette medførte at vi måtte ut på svaberget, attpåtil, måtte det være slakt.

Av denne grunn ble det en større eksponering for åpent hav.

Etter å ha funnet stedet for rute nummer 2 så startet vi med samme fremgangsmåte som siste, men ettersom det var steinbunn så medførte dette at det ikke var mulig med en analyse som gikk utover det overfladiske.

Derfor var det ved ren observasjon at vi fant arter. Da ble det tang, alger, rur og en måke som ble våre funn. PH og temperatur av vannet ble også tatt her.

Fremgangsmåten vår stemte stort sett overens med den planleggingen vi hadde gjort på forhånd.

Vi visste at det ikke ville være særlig enkelt å finne mange arter på grunn av årstiden og området vi lette i.

Området vi lette i var paradisbukta, et populært badested om sommeren som ligger langs en relativt populær tursti.