KAPITTEL 1, 2 og 3 i Bios 1 – NATUREN RUNDT OSS OG TAKSONOMI

Oppgavebeskrivelse
1) Hvordan definerer vi “levende” og “ikke-levende” i biologien?

2) Hva menes med “den naturvitenskapelige arbeidsmetoden”?

3) Hvordan er forholdet mellom et individ, en populasjon, et samfunn, miljøfaktorer og et økosystem?

4) Gi eksempler på noen undersøkelser/analyser man kan gjøre i naturen. Beskriv en metode for å undersøke naturen. (feltarbeid)

5) Biologisk mangfold kan beskrives i tre nivåer. Hvilke er disse?

Utdrag
• Levende: De levende delende kalles biotiske faktorer og er alle de levende organismene slik som planter og dyr.

• Ikke levende: De ikke- levende delene kalles abiotiske faktorer og er for eksempel temperatur, klima og vann

• Først hva er biologi? Biologi er studiet av levende organismer og hvordan de forholder seg til hverandre og til sitt miljø. Det er ikke lett å snakke om levende og ikke levende.

• Kjennetegne for alle organismer er at alle organismer er satt sammen av forskjellige byggesteiner som hver for seg ikke er levende, men hvor summen er levende.

---

Feltarbeid i biologi er praktisk arbeid ute i naturen der man studerer både de abiotiske og de biotiske faktorene i et område.

Feltarbeid er å arbeide ute i naturen. Dette gir øving i observasjon og systematisk registrering.

Det gir også øving i å gjenkjenne arter og typiske trekk ved ulike naturtyper.

Feltarbeidet gir grunnlag for data som det kan arbeides videre med inne, på laboratoriet. naturtyper og biotoper: Når vi gjør feltarbeid er det viktig å studere ulike naturtyper og biotoper.

En naturtype er en ensartet type natur som omfatter alle de abiotiske og biotiske faktorene som lever der.

Et eksempel er lyngfuruskog. Gjennom feltarbeid kan man også sammenligne og gjøre undersøkelser med biotoper.

En biotop er levestedet til dyr og planter som naturlig lever sammen.

For eksempel er naturtypen granskog biotopen til dompapen, men en biotop kan bestå av flere naturtyper.

En naturtype kjennetegnes av hvilke organismer som lever der og en biotop er levestedet til spesielle arter.

I en biotop kan det være mange naturtyper. hvordan du kan studere naturtyper og biotoper.

Man kan studere naturtyper og biotoper ved å bruke arbeidsmetoder som totalanalyse, linjeanalyse og ruteanalyse. nevn og forklar eksempler på arbeidsmetoder i biologisk feltarbeid.

Ved ruteanalyse måler man opp en rute på 1x1 meter og undersøker kun innenfor dette området.