Innholdsfortegnelse
gjøre rede for og sammenligne forskjellene mellom de ulike formeringsmetodene hos planter. drøfte hvordan de ulike formeringsmetodene hos planter oppstod i forhold til utviklingen på jorda.

Forklare inngående begrepene sporeplante, kjønnsplante, dobbel befruktning.

Kan drøfte opptak og transport av vann og oppløste stoffer hos planter kan drøfte hvilke tilpasninger planter har til ulike levevilkår.

Kunne drøfte kappløpet mellom planter og plante etere.

Utdrag
Vannet kommer inn i roten(overflaten men mest rothårene), og følger rørene oppover i stengelen og ut i bladene.

Bare en liten del av vannet som blir brukt til fotosyntesen. Når vannet fordamper, blir det erstattet av nytt vann fra roten.

Mineralene er forskjellige ioner, og blir fraktet gjennom ytterhuden ved aktiv transport, men vannet kommer med osmose.

Røttene skiller ut noen ioner samtidig som de absorberer andre, pga er ikke alltid bruk for alt. Vannet kan ta to veier inn til ledningsvevet.

Ene veien er gjennom cytoplasmaet i barken. Den andre er gjennom kanaler mellom cellene i barken. I begge tilfeller går vannet gjennom barken til innerhuden.

Vedrørene transporterer vann og mineraler fra roten til andre deler av planten.

Besrår av døde celler uten organeller. Blir bare transportert vann ved passiv transport.

Silrør er levende celler, og transporten er passiv. Sukrose blir blir fraktet i silrørene. Blir fraktet i begge retninger.

Vannet blir fraktet fra vedrørene inn i palisadeceller og svampceller og vider inn i kloroplastene ved osmose.

Her foregår forosyntesen, der CO2, o2 og vann blir diffundert gjennom spalteåpningene.

Luften er tørrere uten for treet, og derfor skjer det en fordampning.

Det skapes et undertrykk i vedrørende som forplanter seg nedover i stengelen og trekker vannet oppover gjennom stengelen.

Kohesjon er tiltrekning mellom de polare vannmolekylene. Adhesjon er tiltrekning mellom vannet og veggene i vedrørene.

Planter tar aktivt opp ioner fra jorda, som gjør at vann diffunderer inn i roten og det dannes et rottrykk som presser vannet oppover.

Vanntransporten i plantene kan forklares ut fra en sum av flere faktorer.

Fordampning, kohesjon, adhesjon og rottrykk. Dette kalles transpirasjons- pg kohesjonsteorien.

---

Lys, fuktighet og jordsmonn har ført til at planter vokser i ulike miljøer. Hvor dypt roten går avhenger av jordtype, temperatur og vann, og planteart.

Planter i ørkenstrøk kan ha lange røtter, mens andre har korte. Tilpassing til lysmengde og vanntilgang henger sammen.

Stor overflate gir mye sollys og fotosyntese og fordampning. På tørre steder med liten tilgang til vann mp planten kunne redusere forbruket eller vanntapet.

På fjellet er det en skoggrense der det ikke vokser trær over den. Plantene må ha en viss temperatur for å rekke å vokse.

Plantehormoner er forbindelser som påvirker vekst, utvikling, differensiering og stoffomsetning i plantene.

Blir utnyttet industrielt. Derfor kan det være en ytre påvirkning. Andre ytre påvirkninger kan være temperatur, tyngdekraft, berøring og lyd. Dette påvirker også veksten hos planene.

*kunne drøfte transport av planten i lys av plantens bygningstrekk.

* kan drøfte hvordan ytre faktorer påvirker vekst og utvikling hos planter, her under essensielle grunnstoffer og nastier og tropismer. *