Oppgavebeskrivelse
Oppgave 1
A) Hva er forskjellen mellom kjønnet og ukjønnet formering?
B) Gi eksempler på ukjønnede formeringsmetoder
C) Hvilke fordeler og ulemper er det med de to formeringsmåtene?
- Fyll ut tabellen:

Oppgave 2
A) Hva menes med generasjonsveksling hos planter?
B) Hva betyr haploid og diploid?
C) Forklar hva en sporeplante (sporofytt) og en kjønnsplante (gametofytt) er.’

Oppgave 3
A) Lag en oversikt ved å fylle ut tabellen:
B) Lag en tegning/skisse av livssyklus til mose eller en karsporeplante med forklarende tekst.
C) Tegn kjønnsplanten til to av organismene i oppgave 3a)
1. Kjønnsplante hos mose:
2. Kjønnsplanten hos karsporeplante:

Oppgave 4
Tegn en figur av en blomst hos dekkfrøet plante, og sett navn på de ulike delene:

Oppgave 5
Forklar hvordan befruktningen hos frøplanter skjer og få fram forskjellen på befruktning og pollinering.

Kilder:

Utdrag
A) Hva er forskjellen mellom kjønnet og ukjønnet formering?
I formering skiller vi grovt sett mellom kjønnet og ukjønnet formering.

Ved kjønnet formering dannes avkommet av at arveanlegget fra to foreldreindivider blandes og kombineres på nytt.

Mens ved ukjønnet formering dannes avkommet av at et individ kopierer sitt eget arvemateriale, og avkommet blir en genetisk kopi, eller en klon, av individet.

B) Gi eksempler på ukjønnede formeringsmetoder
Eksempler på ukjønnet formering er for eksempel knoppskyting, der den nye cellen vokser ut som en knopp fra morcellen og til slutt avsnøres fra den. Knoppskyting er vanlig hos gjærsopper.

Et annet eksempel er at jordbærplanten kan klone seg selv via avleggere. Til sist finnes det også planter som kan lage frø uten befruktning.

En slik plante er for eksempel sveve, ved at en diploid celle utvikles til frø. Prosessen kalles Apomiksis.

---

En gametofytt er et haploid stadium i generasjonsvekslingen der det blir produsert kjønnsceller ved mitose.

Kjønnscellene danner zygoter som blir utviklet til Diploid sporeplanter.

Sporeplanter gir opphav til haploide sporer ved meiose, og er et resultat av befruktning.

---

Frøplantene formerer og sprer seg med pollen og frø. Pollen er haploide sporer som blir produsert ved meiose i pollenknappene.

Det lander i arret til hunnblomsten og starter å spire når det har festet seg. Videre blir det dannet en pollenslange ut fra pollenet som graver seg ned i arret, og overfører to sædceller til kimsekken. Dette er den hannlige kjønnsplanten.