Oppgave 1: Man kan bruke det vi kaller for den naturvitenskapelige arbeidsmetoden. Denne metoden starter man med å observere en observasjon.

Deretter skal en biolog utforske og finne en eller flere mulige forklaringer, altså en hypotese. For å kunne bekrefte den eller avkrefte så må man gjøre ofte forskjellige forsøk.

Dersom hypotesen ikke stemmer, kan vi begynne på nytt med en ny hypotese eller nye forsøk. Man kalles denne måten for deduksjon. Metoden.

Innholdsfortegnelse
Oppgave 1:
Oppgave 2:
Oppgave 3:
Oppgave 4:
Oppgave 5
Oppgave 6
- Kjennetegn av bakterier
- Kjennetegn av arkeer
- Kjennetegn av protister
Oppgave 7

Utdrag
• Populasjon: er flere individer av samme art som lever i et område og har mulighet til å forplante seg med hverandre.

• Samfunn: er alle populasjonene som lever i et område og kan påvirke hverandre. Skiller mellom dyresamfunn og plantesamfunn

• Et økosystem er et geografisk avgrenset område med enhetlig natur (eks stor myr, et korallrev, en løvskog osv).

Det omfatter alle levende organismer (biotiske faktorer) og de ikke-levende miljøfaktorene i området de lever i (abiotiske faktorer).

Oppgave 4:
Det finnes flere måter å klassifisere arter på, og det er vanlig å dele dem inn i tre hovedtyper:

Det biologiske artsbegrepet tar utgangspunkt i at individer innenfor en art skal kunne pare seg og gi reproduktivt avkom. Dette fungerer for alle arter som formerer seg kjønnet, men ikke for arter som formerer seg ukjønnet.

• Det morfologiske artsbegrepet beskriver synlige karaktertrekk som form og farge.

Metoden er mye brukt og fungerer som regel bra for større, flercellede organismer, men i dag blir det stadig vanligere å bruke genetiske analyser i tillegg til morfologiske karaktertrekk.

• Det fylogenetiske artsbegrepet, kalles også det evolusjonistiske artsbegrepet. Det tar utgangspunkt i slektskaps- og utviklingslinja til den arten vi studerer, og nærbeslektede arter.

Oppgave 5
Vi kan godt si at alle organismer er plassert innenfor tre domener og seks riker.