Kompetansemål:

Analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep, drøfte hvordan ulike handlinger kan forebygges, og hvordan rettsstaten fungerer

Innholdsfortegnelse
Rettstaten fungerer:

Rettstaten bygger på to grunnpilarer:
- Alle har krav på å få saken sin opp for domstolen.
- Domstolene er uavhengige.

Domstolene
- Forliksrådet
- Tingrett
- Lagmannsretten
- Høyeste rett

Ulike former kriminalitet og overgrep, og hvordan disse kan forebygges
Økonomisk kriminalitet
Annen vinningskriminalitet
Voldskriminalitet
Seksualkriminalitet
Narkotikakriminalitet
Skadeverk
Miljøkriminalitet
Forebygging av kriminalitet.

Utdrag
Når årsakene til kriminalitet oppfattes som avgjørende for hvilke tiltak man skal iverksette for å forebygge kriminalitet, får det konsekvenser for hvordan man forklarer kriminalitet.

Samfunnsforskere og politikere legger vekt på forskjellige forklaringer på kriminelle handlinger, avhengig av hvilket parti de representerer, og hvilken faglig innfallsvinkel de har.

Sett ovenfra er det to grunnleggende forklaringsmodeller for kriminalitet: individuell forklaringsmodell og samfunnsmessig forklaringsmodell.

Den individuelle forklaringsmodellen:
• Årsaken til kriminalitet er lovbryterens personlighetstrekk, personens dårlige moral og sinnelag.

Den samfunnsmessige forklaringsmodellen:
• Årsaken til kriminalitet er sosiale og økonomiske ulikheter i samfunnet.

Samfunnsforskerne mener at årsaken til kriminalitet er en kombinasjon av de to modellene, mens de politiske partiene gjerne framhever den ene eller den andre.

Ofte kan vi se at partier på venstresiden framhever samfunnsmessige forklaringer, mens de på høyresiden legger vekt på individuelle forklaringer.1

Straff i forskjellige former, som bøter og fengsel, er en av de viktigste og mest synlige måtene samfunnet forebygger kriminalitet på.

Vi straffer for å hindre at den som blir straffet, gjentar lovbruddet. Hvor strenge straffene er, skal også forebygge at andre begår lovbrudd.

Man håper de lar være fordi de blir redde for å bli straffet selv.Dette kaller vi henholdsvis individualpreventiv og allmennpreventiv virkning.

Å hindre tilbakefall til kriminalitet og hindre at folk havner i fengsel på nytt, er også en viktig del av forebyggingsarbeidet.

Til tross for at samfunnet bruker straff for å hindre at folk gjør nye lovbrudd, vet vi at det er noen som til stadighet kommer tilbake i fengsel.

Hvordan kan vi forebygge dette? Om dette er det mange ulike meninger.

Et tema som ofte skaper debatt, er om straffene er for milde.

Noen mener at straffene må bli strengere, mens andre mener vi må se på hva vi kan gjøre for dem som kommer ut av fengsel, for å forebygge en videre kriminell løpebane.

Baserer vi oss på den samfunnsmessige forklaringsmodellen, blir det viktig å jobbe for å utjevne forskjellene i samfunnet.

Da er det viktig å sørge for gode oppvekstvilkår for barn og unge og å følge dem i oppveksten, blant annet gjennom skolene, helsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien, og eventuelt gjennom barnevern og politi.