Innledning
I alle samfunn er det ulike rammer for korleis vi skal oppføre oss, og kva som blir oppfatta som normal åtferd.

Gjennom oppveksten lærer vi om normer og reglar som er rekna som nødvendige.

Utdrag
Vi har fleire ulike grupper av kriminalitet. Vinningskriminalitet er lovbrot der gjer ein ei kriminell handling i sin eigen favør, eller at ein tener noko på den kriminelle handlinga.

Vi har også noko som heiter skadeverkskriminalitet, der ein øydelegge noko, dette blir gjort enten for vinningskriminalitet eller for adrenalinkicket.

Narkotikakriminalitet er også utbredt, og inkluderer dyrking, sal eller konsum av narkotika.

Den kriminelle som har blitt omtalt mest i norske medier, og som har hatt størst innverknad på norges historie er Fjotolf Hansen ( tidlegare Anders Behring Breivik).

Hansen tok livet av 69 menneske i to separate angrep 22.07.11. I ettertid har ein sett på årsakene til at Hansen blei ein drapsmann.

Hansen hadde ingen lett oppvekst, foreldrene hans skilte seg når han var rundt 1,5 år, og i bekymringsmeldingar blei det sagt at ”guten ble utsatt for omsorgssvikt og anbefalte at han ble flyttet fra hjemmet”.

Hansen skal og ha brukt mykje tid på videospel, desse videospela lot han bli medlem av ein virtuell verden.

Spela han skal ha spelt skal ha hatt et voldeleg innhald, og kan truleg ha påverka han til å ha problem med å skilje mellom den virtuelle- og verkelege verda.

I Norge er rundt 80% av dei som blir straffa er unge menn, men dei siste åra har andelen kvinner også økt. Det er unge mellom 18-30 år som utgjer den største gruppa kriminelle.

Lovbrot utføt av ungdom bli ofte omtala som ungdomskriminalitet, og inkluderer innbrot, tjuveri, skadeverk og narkotikaforbrytelsa. Det er blant unge vanleg å begå lovbrot i gjengar eller små grupper.

Det er vanskeleg å finne nokre gode og klare svar på årsaker til kriminalitet. Vi kan sjå på ulike årsaker som ein trur kan ha ei innverknad på at enkelte personar blir kriminelle.