Innledning
I denne oppgaven skal jeg skrive og drøfte rundt det sosiale problemet kriminalitet.

Først skal jeg ta utgangspunkt i teorier om årsaker til kriminalitet.

Deretter skal jeg drøfte hva slags reaksjonssystem jeg mener er egnet til å redusere kriminaliteten i Norge.

For å forklare hvorfor noen blir kriminellere er det viktig å se på faktorer både på mikronivå og makronivå.

Jeg tar læreboken sine definisjoner av fagbegreper i betraktning i oppgaven min.

I dag blir «den norske kriminalomsorgen ofte omtalt som et fengselssystem med lave straffer

få innsatte og humane soningsforhold» (Marthinsen 2018). Er dette den riktige måten å redusere kriminalitet på, og hva er årsakene til at noen blir kriminelle?

Innholdsfortegnelse
Teori på mikronivå
Reaksjonssystem, redusere kriminalitet

Utdrag
Howard Becker sin stemplingsteori er aktuell for å forklare hvorfor noen blir kriminelle. I teorien flyttes fokuset fra individet og til omgivelsene sine reaksjoner på individet.

Dersom omgivelsene over tid viser negative reaksjoner mot en person, kan man få et negativt stempel.

Når denne måten å stemple noen på gjentas med støtte fra flere i omgivelsene, kan dette føre til at en ser på seg selv med omgivelsene sine negative øyne.

Når man blir stemplet som avvikere blir man med i en spesiell type subkultur.

Subkulturene blir sett på som avvikerkulturer og det er samfunnets reaksjon på adferden man ser i den spesielle gruppen, som definerer subkulturen som et avvik.

Sykdomsmodellen fokuserer på mangel på impulskontroll som alternativ individforklaring.

Sykdomsmodellen skal forklare at den kriminelle gjør lovbrudd ut ifra sin psykiske tilstand.

Mellom perioden 2003 – 2012 ble 102 personer drept av alvorlig psykisk syke (Hansen 2014).

Her kan spørsmålet om hvor tilregnelig en er komme frem når personen skal dømmes etter forbrytelsen en har gjort.

Dette fører til at rettssystemet i flere tilfeller får en vanskelig oppgave, hvor rehabilitering og oppfølging vil i mange tilfeller veie opp, og fengselsstraff ned.

I dokumentarserien «Fengslet og Forlatt» får vi høre en rekke historier fra de innsatte på isolasjon.

Grunnen til at noen må sitte på isolasjon er at de har alvorlige sinnslidelser og at de ikke kan være rundt andre, for at de ikke fungerer å være i vanlig fengsel.

Psykiatrien har ikke de midlene som trengs for å ta vare på disse menneskene og deres helseproblemer er for store.

92 % av de som sitter inne har ulike typer personlighetsforstyrrelser eller en psykisk lidelse (Fengslet og Forlatt).

De innsatte er folk som ikke har fått det de trengte i familien, manglene barnevern, dårlig nabolag og dårlige relasjoner i oppveksten.

Dette er med på å vise til teoriene til Sigmund Freud og Erik Eriksson.

De fokuserer blant annet på at barndommen har stor betydning for problemer som dukker opp senere i livet.

Opplevelser og kriser tidlig i livet er avgjørende for om en person utvikler en normal eller avvikende personlighet.

De moralske normene er lært av samfunnet rundt og er du oppvokst i et dårlig miljø, vil dette ofte vise seg senere i livet.

Teori på makronivå
På makroplan prøver Robert K. Merton å forklare hvordan noen blir kriminelle eller avvikende gjennom teorien om kriminell innovasjon.