Type kriminalitet:
Jeg har valgt å presentere hendelsen drap. Drap er en kriminell handling som er en type voldskriminalitet. Det er det å ta eller være ansvarlig for at et liv har blitt tatt.

En voldskriminell handling er en straffbar handling som innebærer at en person bruker vold overfor en annen.

Antall drapssaker i Norge de siste ti årene har vært ganske jevnt og de siste ti årene har det vært et gjennomsnitt på 28,6 drapssaker og 29,8 drapsofre i året hvis vi ser bort i fra hendelsen som skjedde 22. juli 2011.

Drapsutviklingen i Norge de siste 30 årene kan sees i figuren oppe til høyre. (Politiet KIPROS, 2019)

Innholdsfortegnelse
Type kriminalitet
Straff
(Regnestykke)
Hvordan fungerer det norske rettssystemet?
Hvem?
Årsak
Forebygging
Mørketall
Bibliografi

Utdrag
Kan være vanskelig å forebygge drap i seg selv. Men, vi vet at de aller fleste drap er begått i affekt og under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler. (Politiet KIPROS, 2019).

Disse drapene kan forebygges ved å vektlegge forhold som reduksjon av alkohol- og rusmiddelmisbruk i samfunnet.

I tillegg kan for eksempel profesjonell oppfølging i form av sinnemestring til individer med historie av vold og utagering være et aktuelt tiltak.

I tillegg er det kjent at en viss andel av drap begås av mennesker som er psykotiske i øyeblikket. (Liverød, Hva motiverer for mord? Webområde for webpsykologen, 2011).

For å redusere andelen som begår slike drap, kan en bedret oppfølging fra psykisk helsevern, inkludert optimalisering av antipsykotiske medikamenter være forebyggende. (Moldestad, 2020).

I tillegg er det kjent at et hyppig forekommende personlighetstrekk hos mordere er narsisstisk personlighetstype.

En narsisstisk personlighetstype kjennetegnes ved et stort behov for oppmerksomhet og beundring, og mangel på empati. (Liverød, Personlighetstrekk hos mordere , 2011)

Mord som begås av denne gruppen kan forebygges ved å øke oppfølgingen gruppen får fra psykisk helsevern. (Moldestad, 2020).

I tillegg begås altså mange mord av partnere eller andre i nære relasjoner. Å forebygge disse drapene kan være en utfordring, men det er mange mulige intervensjoner som kan ha en positiv innvirkning.

For eksempel er det naturlig å anta at en del av kvinnene som blir drept av sin partner, tidligere har blitt mishandlet av partneren.

Dersom mishandlingen fanges opp på et tidligere tidspunkt, kan det kanskje redusere antallet drap.

Det er ikke ett enkelt tiltak som alene vil kunne forebygge alle drap; for å forebygge flest mulig drap må man ha en tiltakspakke.

Bibliografi:
Elden, J. C. (2017, August 1). Drap. Hentet fra Webområde for SNL: https://snl.no/drap?fbclid=IwAR0qFage0OfOY64R9qtT1qHK4uo2CWD48_2KEHm9Kclzkfa_TQjJ-C-oOyw

FBI. (2018). Expanded Homicide. Hentet fra Webområde for FBI, Criminal Justice Information Services Division: https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2018/crime-in-the-u.s.-2018/topic-pages/expanded-homicide

Gisle, J. (2020, Mars 24). Rettsvesen i Norge . Hentet fra Webområde for SNL: https://snl.no/rettsvesen_i_Norge
Holgersen, T. S., Iversen, M., & Kosberg, E. (2013). Samfunnsfag VG1/VG2. Oslo: Cappelen Damm .

Liverød, S. R. (2011, Desember 6). Hva motiverer for mord? Webområde for webpsykologen. Hentet fra Webområde for webpsykologen: https://www.webpsykologen.no/artikler/hva-motiverer-for-mord/?fbclid=IwAR20_rVLy2xDPaKLfb3tyaYB_lBXIasqAr0nkhkIdnIpF4HNHROHddvFAB4

Liverød, S. R. (2011, Juli 31). Personlighetstrekk hos mordere . Hentet fra Webområde for webpsykologen: https://www.webpsykologen.no/artikler/personlighetstrekk-hos-mordere/?fbclid=IwAR2yP0DwnPYQtyr9HJG4WrPljYVJrhk8r9Y3Iw1UmnsSvwWTRHtTwpbTExQ

Meddommere. (2020). Sakstyper i domstolene. Hentet fra Webområde for Norges Domstoler: https://www.domstol.no/meddommere/slik-fungerer-rettssyst
Moldestad, M. (2020, Mars 26). Psykisk sykdom og drap. (E. E. Engebretsen, Intervjuer)

NRK. (2018, Januar 3). Menn sto bak de aller fleste drap i 2017: webområde for NRK. Hentet fra Webområde for NRK : https://www.nrk.no/sorlandet/menn-sto-bak-de-aller-fleste-drap-i-2017-1.13849868

Politiet KIPROS. (2019). NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2019, Drap i Norge 2010-2019. Hentet fra Politiet : https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/drap/drapsoversikt-2019.pdf