Oppgavebeskrivelse
I denne oppgaven skal jeg ta for meg kriminalitet, hvem som utfører kriminelle handlinger og ulike straffer.

Vi skal også gå mer i dybden på vold, hvorfor er dette et problem? Og hvordan kan vi forebygge kriminalitet og vold. Og hva er egentlig kriminalomsorg?

- Hva er kriminalitet? ulike måter på kriminalitet, og hvem utfører disse lovbruddene. og ulike straffer
- Hva kan forebygge kriminalitet og vold?
- Kriminalomsorg
- Kilder

Utdrag
Hva er kriminalitet? ulike måter på kriminalitet, og hvem utfører disse lovbruddene. og ulike straffer:

Kriminalitet er et uttrykk som brukes når du gjør en handling som blir belagt med en straff.

I Norge kan du straffes på utrolig mange ulike måter, straffen din er avhengig av hvilken dom du får. Den mildeste straffen vi har er bot.

Det finnes flere straffer som du kan få, det er alt fra påtaleunnlatelse, bot, betinget fengsel, ubetinget fengsel og forvaring. Disse ulike straffene går ut på forskjellige ting.

Betinget fengsel går ut på at hvis du går med på visse betingelser kan du slippe å sone siste delen av straffen din, men hvis du soner ubetinget fengsel så får du en fengselsstraff uten betingelser.

Det finnes flere små straffer som konfliktråd, samfunnsstraff, åpen soning, elektronisk kontroll og rusbehandling.

---

Hva kan forebygge kriminalitet og vold?:

Forebygging kan deles opp i tre deler, primærforebygging, sekundærforebygging og tertiærforebygging.

Primærforebygging skal hindre at problemer oppstår som rettes mot befolkningen generelt, sekundærforebygging skal begrense omfang og alvorlighet som kan rettes mot de som av ulike grunner kan utvikle problemer med rus og kriminalitet og tertiærforebygging rettes mot de som allerede har problemer, for å hindre kriminelle å gjøre noe kriminelt...

Hvis vi tar utgangspunkt i vold, så er det utrolig mange måter vi kan forebygge dette. Små saker som slåsskamper og vold i hjem må tas like mye på alvor som drap.

Dette må gjøres for å vise at ingen form for vold er greit, har man oppvokst i dårlig miljø med masse vold kan dette føre til at du blir den neste som trer inn i dette miljøet.