Innledning
Voldskriminalitet defineres som kriminelle handlinger som innebærer tvang eller trusler. Eksempler på voldskriminalitet inkluderer drap, ran, overfall, voldtekt eller seksuelt overgrep.

Vold oppstår både i ulike situasjoner og i oppveksten der individers helse og utvikling kan være preget av fysiske eller psykiske hendelser som vold og seksuelle overgrep.

For barn og unge som opplever dette under oppvekstforholdene kan det oppfattes som omsorgssvikt (Flekke & Dyb, 2019). En av de sterkeste faktorene er å ha vært utsatt for vold i en tidlig alder.

Dette kan derfor medføre frykt, sinne og tristhet, og i videre framtid kan livslange forstyrrelser som følelsesregulering, selvbilde og stressaktivering. I oppgaven skal det ses på mulige årsaker til voldskriminalitet blant ungdom.

Utdrag
Kjønn, bosted, alder og utdanning er bare noen variabler for betydningen av kriminalitet.

Individer opplever risikofaktorer som sykdommer, et skadet følelsesliv på grunn av en vanskelig oppvekst eller dårlig impulskontroll som følger av kontakt med rusmidler for å dempe sorg fra en krevende oppvekst (Tor Henrik, 2016).

Utviklingen av dårlig moral kan for eksempel blitt dyrket opp gjennom manglende rollemodeller.

Egenskaper individer merker seg kan enten være medfødt eller ervervet gjennom sine oppvekstforhold eller gjennom livet.

Mennesker er forskjellige og handlingene er ulike, men den grad av egoisme og empatien er noe som varierer fra person til person.

Diverse individer er spenningssøkende, som betyr at en persons atferd vil kunne trekkes mot situasjoner som kan være farlige eller trenger former for fysisk utfoldelser.

Det finnes mennesker som planlegger frem i tid mens andre er mer opptatt av en umiddelbar behovstilfredsstillelse, for eksempel mennesker har tendenser for å vise en aggressiv atferd.

Da er behovet for å finne er forklaring på den aggressive atferden slik at man kan komme tilfreds fra tid til annen (Store Norske Leksikon, 2018).

Selv om individer ikke er forutbestemt å be gå kriminelle handlinger når de er født, vil enkelte grupper likevel skille seg ut som årene går.

Noen grupper vil påvises å ha en høyere risiko for å begå lovbrudd enn andre.

En sentral faktor som gjør at ungdom utvikler en avvikende atferd er om individet har blitt stemplet som et sosialt avvik.