Innholdsfortegnelse
Kompetansemål:
Rettstaten fungerer:
Rettstaten bygger på to grunnpilarer:
- Alle har krav på å få saken sin opp for domstolen.
- Domstolene er uavhengige
Domstolene
- Forliksrådet
- Tingrett
- Lagmannsretten
- Høyeste rett

Ulike former kriminalitet og overgrep, og hvordan disse kan forebygges
- Økonomisk kriminalitet
- Annen vinningskriminalitet
- Voldskriminalitet
- Seksualkriminalitet
- Narkotikakriminalitet
- Skadeverk
- Miljøkriminalitet
- Forebygging av kriminalitet.

Utdrag
Kompetansemål: Analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep, drøfte hvordan ulike handlinger kan forebygges, og hvordan rettsstaten fungerer

Rettstaten fungerer:
Norge er en rettstat. I en rettstat er det stor grad av rettsikkerhet.

Det er at innbyggerne er sikret mot overgrep fra statens side, og særlig fra politiet.

Det som er viktig i en rettstat er at ingen skal kunne straffes uten dom, og at det ikke er de samme som lager loven, håndhever loven og dømmer etter loven.

I Norge er det stortinget som lager loven, politiet som håndhever loven, og domstolene som dømmer etter loven.

Rettstaten bygger på to grunnpilarer:
Alle har krav på å få saken sin opp for domstolen. Ingen skal kunne settes i fengsel uten at en domstol har avgjort om han eller hun er skyldig i å ha brutt loven.

I tillegg er det slik at alle som blir dømt har rett til å anke en gang, og dermed få saken sin opp for en ny domstol på et høyere nivå.

Domstolene er uavhengige. De politiske myndighetene kan ikke blande seg inn i domstolenes avgjørelser.

Alle skal være like for loven.

Domstolene
Forliksrådet- I sivile saker er det ingen som har brutt loven, men ofte uenighet eller konflikt mellom to personer.

Eksempel kan det være to naboer som er uenige om grensen på tomten. Siden ingen har brutt loven er ikke politiet part i saken.

Den som bringer en sivil sak kalles saksøker, og motparten kalles saksøkte. Sivile saker kalles ofte tvistemål.

Det laveste nivået for sivile saker kalles forliksrådet. Partnerne i saken blir innkalt til meklingmøte og forsøker å komme til enighet.

Dersom de kommer til enighet, oppnår forlik, og saken er ute av verden. Dersom de ikke blir enige kan forliksrådet avsi som hvis de ønsker det. I motsatt fall går saken videre til tingretten, som er første rettsinstans.

Tingrett- Hvis man ikke blir enige i forliksrådet kan man komme til tingretten. Man kommer også i tingretten med en gan hvis man har gjort en kriminell handling. Hvis to gutter blir tiltalt i retten for å stjele, skal retten avgjøre hva som har skjedd.