Innholdsfortegnelse
Hensikt
Teori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultat og observasjon:
Drøfting og feilkilder:
Konklusjon
Kilder

Utdrag
«Redoksreaksjon er dannet av ordene reduksjon og oksidasjon.» (Hekestad,m.fl., 2011, s. 67). Når et atom blir redusert tar den opp en eller flere elektroner.

Når et atom gir fra seg ett eller flere atomer sier vi at det er oksidert. I en kjemisk reaksjon hvor det foregår en reduksjon og en oksidasjon kalles redoksreaksjon.

Når et stoff som gir fra seg elektroner må samtidig også et annet stoff ta imot elektronene. Det vil si at når et stoff blir oksidert, blir et annet stoff redusert.

«Et galvanisk element er en elektrokjemisk celle som omdanner kjemisk energi til elektrisk energi.

Som regel består galvaniske elementer av to metaller med en saltbro mellom».

(Nils H. Fløttre, 2019).spenningen mellom elektrodene avhenger av spenningsrekka.

De metallene som ligger lengst til venstre på spenningsrekka gir lett fra seg elektroner og de metallene som ligger lengst til høyre gir ikke lett fra seg elektroner.

Den som står til venstre i spenningsrekka vil bli den negative elektroden og den til høyre bli den positive elektroden.

Vi kan bruke et galvanisk element i et batteri som vil gi strøm.

Hypotese:
Det var forventetat kjemisk energi skulle omdannes til elektrisk energi. Det var også forventet at vi skulle få 1,1 på voltmeteren.

Utstyr:
- Sinkelektrode
- Kobber elektrode
- Sinkkloridløsning (ZnCl2)
- Natriumklorid (NaCl)
- Kobberklorid (CuCl2)
- Trekkpapir
- To ledninger
- To små begerglass
- Voltmeter
- Sikkeretsutstyr

Metode:
Først leste vi fra databladet og leitet etter mulige farer med forsøket. Deretter tok vi på oss nødvendig sikkerhetsutstyr.

Vi helte sinklorid og kobberklorid i hvert sitt begerglass. For å lage en saltbro dyppet vi et trekkpapir i natriumkloridløsning, og satt trekkpapiret mellom de to glassene slik at papiret kom i kontakt med begge løsningene.