Innholdsfortegnelse
Helsesektor
- Hovedprinsipper bak sektoren:
- Lovgrunnlag:
- Tilbud innen helsesektoren
- Organisering og drift av sektoren

Utdanningssektor
- Hovedprinsipper bak sektoren:
- Lovgrunnlag
- Tilbud innen sektoren
- Fordeling av goder innen sektoren
- Organisering og drift av sektoren
- Statsbudsjettet for drift av sektoren
- Finansiering av sektorens oppgaver

Sosial- og trygdesektor
- Hovedprinsipper bak sosiale tjenester
- Hovedprinsippet med folketrygden
- Lovgrunnlag
- Sosiale trygder:
- Sosialhjelp:
- Tilbud innen sosial- og trygdesektoren
- Organisering og drift
- Prinsippet for fordelingen
- Omkostninger på statsbudsjettet

Utdrag
Hovedprinsipper bak sektoren:
Helsetjenestene blir regulert av ca. 30 lover. Disse omfatter svært mange tjenester.

Det som er målet for helsetjenestene er at tilgjengeligheten skal være universell, uavhengig av økonomi, sosial eller geografisk tilhørighet.

Selv om helsesektoren er universell, er det fortsatt systematiske helseforskjeller i befolkningen. Disse er avhengig av sosial klasse, kjønn og etnisk gruppe.

Helsetjenesten deles inn i to grupper; primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Primærhelsetjenesten er kommunen sitt ansvar, mens spesialisthelsetjenesten er staten sitt ansvar.

Lovgrunnlag:
1969 - Sykehuslov, fylkene får ansvar for sykehus
1972 - Lov om helsestasjoner og helsetiltak for barn. Kommunen får ansvaret.
1978 - Likestillingsloven, skal sikre likestilling mellom kjønnene
1981 - Barneombudsloven, skal sikre barns rettigheter
1982 - Kommunehelseloven
1993 - Lov om aftalefestet pensjon
1999 - Menneskerettsloven, psykisk helsevernloven, pasientrettighetsloven, spesialhelsetjenesteloven.
2007 - Endringer i pasientrettighetsloven, gir spesielle rettigheter til de under 23 år
Helsepersonelloven - plikter og oppgaver (taushetsplikt, varslingsplikt)

Lov om folketrygd
• Alle skal ha lik tilgang på helsetjenester.
• Alle har rett til å selv bestemme hvor de skal behandles.
• Kommunen har plikt til å hjelpe de i kommunen som har behov for noen form for medisinsk hjelp

Tilbud innen helsesektoren
• Helsestasjoner
• Sykehus
• Sykehjem
• Fastlege
• Psykolog
• ambulansetjeneste
• legevakt
• psykiatri
• jordmortjeneste
• Fysioterapi

Organisering og drift av sektoren
Statens ansvar omfatter å sikre like rammevilkår gjennom lover og regelverk og økonomiske rammer.

Likevel har staten også et ansvar for å føre tilsyn og kontroll, ingen helsetjenester er derfor uavhengige av staten.