Funksjonshemmede og velferdsstaten | Oppgave

Innledning
I denne oppgaven skal jeg beskrive utfordringer funksjonshemmede kan møte i arbeidslivet. Jeg skal skrive om levekårene blant personer med funksjonshemning hvor faktorene helse, utdanning og deres sosiale liv er sentrale.

Velferdsstaten har satt i gang flere tiltak for at funksjonshemmede skal komme ut i arbeidslivet og jeg skal dermed drøfte om tiltakene fører til aktiv deltakelse i samfunnet.

Jeg tar læreboken sine definisjoner av fagbegreper i betraktning i oppgaven min. Jeg har valgt å fokusere på utfordringer med psykisk funksjonshemning.

«Sentrale NAV-utfordringer fremover er mange unge med psykiske problemer, økt skolefrafall og lav andel med psykiske lidelser i jobb» (Fleiner 2016).

Innholdsfortegnelse
Begrepet Funksjonshemmet
Levestandard, Livskvalitet Og Levekår
Tiltak
Tilrettelegging På Arbeidsplassen
Kildeliste:

Utdrag
Funksjonshemmede har dårligere levekår enn befolkningen forøvrig og gjelder stort sett både de økonomiske, sosiale og helsemessige levekårsindikatorene (Grønlie m.fl., 2014, s. 248).

Statistikk hentet fra Bufdir fra levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne fra 2007 forteller at av befolkningen generelt var det 23 % som ikke hadde hatt mulighet til å klare en uforutsett utgift på 10 000 kroner.

Blant personer med nedsatt funksjonsevne var andelen hele 40 % (Bufdir, Funksjonshemmedes økonomiske situasjon, 2017). En tredeling av de tre faktorene levestandard

livskvalitet og levekår må med for å kunne få frem et helhetlig bilde av befolkningens velferd. Levestandard er knyttet til i hvor stor grad vi får tilfredsstilt våre materielle behov.

I et større perspektiv involverer velferd også sosiale og psykologiske forhold, som vil være vanskeligere å måle i penger. Økonomene er opptatt av nettopp å se etter den delen av velferden som kan måles i penger.

Da ser man på BNP per innbygger, som er verdien av varer og tjenester som er produsert i et land i løpet av et år. Kritikk av å måle velferd ut i fra BNP per innbygger, er at mange mener det ikke er nok og bare se på økonomiske og materielle forhold.

En grunn til dette er at selv om gjennomsnittsinntekten per innbygger i et land er høy, betyr ikke dette at alle i landet lever godt. Det vil være noen som trekker opp dette snittet drastisk og noen som trekker snittet betydelig ned.

Psykologer som måler velferd er opptatt av ting som befinner seg på mikronivå. Her ser de på hvordan enkeltindivider opplever sin hverdag. Hvordan klarer de seg når de skal ferdes til butikken?

Føler de seg friske? Når sosiologer måler velferd er de på makronivå og da ser de på hvorvidt innbyggerne har tilgang til ulike goder som helse, utdanning, jobbmuligheter

kollektivtilbud og trygge sykkelstier. Sosiologene vil i tillegg se om det finnes et trygdesystem om man ikke får arbeid eller som sørger for lønn, når man blir syk.

Livskvaliteten til et hvert menneske vil oppleves ulikt. For funksjonshemmede kan både måten noe defineres, håndteres og organiseres på, hvem som har ansvar, og teknologien som er tilgjengelig, være avgjørende både for deres identitet og livskvalitet.

Det er viktig å se på de mulighetene hver enkelt har til å realisere sine ressurser. For det første er det evnen en har til å gjøre bruk av ressursene man har og det andre poenget går ut på at ressursene er nødvendige, men ikke tilstrekkelige nok for å oppnå velferd.

---

Norsk velferdspolitikk rettet mot funksjonshemmede baserer seg på en forståelse av at medisinske og sosiale årsaker til funksjonshemningen henger tydelig sammen

altså en «relasjonell forståelse». Tiltak for denne gruppen er på grunnlag av dette rettet både mot individnivå og systemnivå (Nørstegård 2019).

Jeg skal først se på tiltak på individnivå. Det første tiltaket er medisinsk behandling, rehabilitering og oppfølging. Å få tildelt en støttekontakt, er et tiltak gjennom kommunen som skal få barn, unge, voksne og eldre ut i sosiale aktiviteter.

Hver person får et eget tiltak på et antall timer i måneden hvor man møter sin støttekontakt og gjør ulike aktiviteter.

Enten at man møtes for å gå på kino, gå en tur, gå på kafé, dra på svømming, være med som støtte på fotballtreninger eller dra på sosiale klubber.

er en del av rehabiliteringsprosessen. Psykisk helse ambulerende team er en «tjeneste som skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker

som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv» (Bærum Kommune, Psykisk helse, 2018).

De jobber på mange ulike måter for å bidra til å hjelpe psykisk syke som trenger ekstra hjelp. Psykisk helse ambulerende team kan for eksempel bidra med å holde styr på regninger og få orden på en person sine økonomiske systemer.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå