Innledning
Barnemishandling har opp gjennom historien vært veldig vanlig i hele verden, men i 2008 fikk vi i Norge en barnelov- som hindrer familien i å mishandle barn og unge.

Til tross for denne loven, er det fortsatt mange barn som blir mishandla, og det kan føre til konsekvenser.

Jeg har derfor valgt følgende problemstilling; Hva er konsekvenser av barnemishandling på mikroplan?

Først kritiserer jeg kilder og definere begreper som jeg tar i bruk.

Deretter redegjør jeg for hvilke teorier jeg bruker og hvorfor, før jeg så anvender disse teoriene til å analysere og argumentere for mitt standpunkt. Til slutt har jeg også en kort oppsummering og konklusjon.

Utdrag
Teoriene jeg bruker er: Banduras imitasjonsteori, som sier det at observasjonslæring har mye å si for utvikling av personlighet.

Jeg bruker også Sigmund Freuds personlighetsteori der det forklares at psykiske lidelser utvikles som følge av motiver fra barndommen, og George Mead’s teori om utvikling av selvbilde- som går ut på at vårt intimmiljø har mye å si for utviklingen av vår selvoppfatning.

Disse teoriene synes jeg er relevante, for de dreier seg om individet og forklarer ting på individnivå, og dette er nyttig, ettersom jeg drøfter konsekvenser på mikroplan.

Første konsekvens av barnemishandling, vil jeg påstå er at barnet som har blitt mishandlet, kan ende opp med å mishandle sine egne barn.

Som Bandura sier, så lærer barn ved å observere og senere imitere denne atferden, og det vil i grunn si at om en far slår sønnen sin, kan det være at denne sønnen lærer av farens atferd og utfører vold på sine egne barn i framtiden.

Det du opplever i din primærsosialiering, kan fort bli en del av din personlighet og identitet.

I sekundærdata fra tv2.no, forteller Marco Elsfadis- en kjent reporter, at han ble oppdratt med vold, for hans far som var blitt det samme synes vold var greit.

Denne uttalelsen leder oss videre til min neste konsekvens, som er det at mishandla barn kan få en forestilling om at mishandling er greit, ettersom dette er brukt i hans egen oppdragelse.

Det sier jo i seg selv at når du tror at noe er akseptabelt og riktig, så vil du også gjerne utføre denne handlingen og lære den bort til andre.

Uttalelsen til Marco bekrefter ikke bare synet om at mishandling kan oppleves som riktig, men også det at mishandla barn kan imitere voldelig atferd.