Oppgavebeskrivelse
1. Forklar hvordan kan du være et godt medmenneske for Klara og bidra til at hennes hverdag oppleves mer trygg og meningsfull?

2. Beskriv hvordan vil du gå frem for å trygge og roe ned Klara?

3. Hvilke yrkesgrupper tenker du må samarbeide for at Klara skal få en så god gjenopptrening som mulig?
- Nevn hva som er hovedoppgaven til denne yrkesgruppen i gjenopptreningen til Klara?
- Hva tenker du at du som elev kan bidra med i denne perioden?

Hovedoppgavene til yrkesgruppene som burde delta for å hjelpe til i Klaras situasjon er:
- Sykepleier
- Lege
- Fysioterapeut
- Ergoterapeut
- Sosionom

4. «Jeg som profesjonell helsefagarbeider» - Gjør rede for begrepet og hva som gjør at du får denne tilbakemeldingen av din veileder
Her må du ha fokus på kunnskap, holdninger og ferdigheter du mener er sentralt.
- Som profesjonell helsefagarbeider skal du kunne:

Utdrag
Veilederen min på praksisplassen ga meg i oppgave og bli godt kjent med Klara på 77 år.

Klara klarer mye selv, men er veldig engstelig og har perioder der hun sliter mye med angst.

For å kunne bli godt kjent med Klara på best mulig måte og få henne til å føle seg trygg og meningsfull er det viktig å gå frem på en god måte og være en profesjonell yrkesutøver.

For å kunne gå frem på best mulig måte ovenfor Klara er det først og fremt viktig å være et godt medmenneske og ha et helhetlig menneskesyn.

Å være et godt medmenneske handler om å se hele mennesket, bry seg, vise omsorg, medfølelse og være interessert i brukeren.

I denne situasjonen ville jeg startet med å la Klara dele sin side av engsteligheten, angsten og problemene hun selv føler på i mens jeg er en god lytter.

Å være en god lytter betyr å vise interesse i det sendere forteller.

Jeg tenker det er viktig å la klare åpne seg og fortelle det hun føler og har opplevd for å hjelpe henne med å komme videre i livet og bidra til en tryggere hverdag.

Når jeg møter ulike brukere er det også viktig å ha et helhetlig menneskesyn.

Å ha et helhetlig menneskesyn vil si at man skal se på brukeren som en helhet og ikke bare som en kropp med fysiske behov.

Vi mennesker har flere sider og behov det er viktig å dekke for å kunne bidra til en bedre hverdag.

De fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og kulturelle behovene henger sammen og påvirker hverandre.

Når jeg skal ha et helhetlig menneskesyn ovenfor Klara er det viktig å ikke bare fokusere på Klara sine fysiske behov som mat og personlig hygiene, men se hele Klara å forsøke å dekke hennes fysiske behov, psykiske behov, sosiale behov, åndelige behov og kulturelle behov.

Når jeg skal bli kjent med Klara er det også viktig å være en profesjonell yrkesutøver.

For å kunne være en profesjonell yrkesutøver må jeg ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre jobben min på best mulig møte.