Kvalitativ- og kvantitativ metode | Livskvaliteten Norge

Innledning
I denne oppgaven vil jeg drøfte hvilke av de to samfunnsvitenskapelige arbeidsmetodene kvalitativ- og kvantitativ metode, som egner seg best når en undersøker velferdsstaten Norge, og livskvaliteten innbyggerne har.

Innledningsvis vil jeg definere disse metodene, samt fordelene og ulempene med dem. Deretter vil jeg definere begrepet velferdsstat, samt drøfte hvordan vi kan finne ut om den er med på å bedre livskvaliteten til innbyggerne i Norge.

Jeg vil også forklare begrepet livskvalitet med utgangspunkt i Abraham Maslows behovspyramide.

Innholdsfortegnelse
- Fordeler og ulemper med kvalitative- og kvantitative metoder
- Livskvalitet og velferdsstaten
- Hvordan måle livskvaliteten
- Påvirker velferdsstaten livskvaliteten?

Utdrag
Kvalitative metoder kan utføres gjennom for eksempel intervjuer, deltagende observasjon og tekstanalyser. Denne metoden brukes for å undersøke hvordan hendelser og erfaringer har mening for de som opplever dem, samt hvordan de oppfattes av andre.

Kvantitative metoder benytter tall og målbare enheter som utgangspunkt for analyser. Statistikk er sentrale verktøy, og resultatene blir gjerne fremstilt i tabell, grafer eller andre statistiske framstillinger.

Fordelene med den kvalitative metoden, kan være at man kan gå i dybden og få bedre innsikt i handlingene og meningene til vedkommende. I et eventuelt intervju vil man kunne stille spørsmålene annerledes, slik at man får svar på det man lurer på.

Ulempene her vil kunne være at de man intervjuer ikke tørr eller ønsker å si den fulle sannheten fordi det er personlig kommunikasjon. Det kan være av ulike grunner som at de for eksempel syntes det er flaut, eller føler seg utilpass med å snakke høyt om noe.

Vi mennesker er ikke særlig objektive, og vil derfor også kunne oppfatte og tolke ting på en annen måte enn hva vedkommende kanskje egentlig mener. Når det gjelder etiske ulemper, ønsker kanskje vedkommende å få tilsendt resultatet av undersøkelsen før den publiseres.

Da kan man risikere å få en tilbakemelding som vil være ødeleggende for resultatet man har fått...

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå