Økonomisk liberalisme og historisk metode | Historie og filosofi

  • Økonomi- drøfte med en historisk tid
  • Metode- begreper

Innholdsfortegnelse
Økonomisk liberalisme
- John Locke
- Adam Smith
- Dersom det oppstår en økonomisk krise.
- Keynes
- M.Friedman
- Planøkonomi (1928-1991)

Historisk metode
- Viktigste oppgave
- Spørsmål en historiker vil få svar på:
- Historiesyn
- Determinisme
- Idealistisk
- 2 Ranke. 1795-1886
- Relevans
- Populism
- Innvandring
- Misbruk av historien

Utdrag
o Forholdet mellom tilbud og etterspørsel skal sette prisen på varen. Denne modellen anvender vi i dag.

o Wealth of Nations 1776. Er en bok der tankene kommer fram.

o Et av de viktigste kapitlene i Adam Smiths «Wealth of Nations» viser hvordan den individuelle frihetens fremvekst er uløselig knyttet til statsdannelse og styrking av sentrale institusjoner. Smith sier eksplisitt at friheten bare kan eksistere der det finnes institusjoner som håndhever lover. Det må finnes grenser for friheten, for at friheten overhodet skal kunne bestå.

o Richardo. Har et viktig prinsipp om komparative fordeler. Altså at de ulike landene må finne sin måte å produsere varer/produkter de er best egnet for/til å produsere. Feks Norge er gode på å produsere fisk, men ikke så gode til å produsere biler.

o I grunnrenteteorien forsøkte han å vise at grunneiernes andel av nasjonalproduktet vil øke når utnyttelsen av jorden øker, særlig som følge av en økning av folkemengden.

---

o Keynes mente at staten må ta opp lån og dermed sette i gang virksomhet.

o Modellen går u på at staten tar opp lån. Da setter de i gang f.eks. Veiarbeid. I følge Keynes kommer mange arbeidsledige til å få jobb. Da får de arbeidsledige lønn. Da stiger etterspørselen. Som fører til at fabrikkene øker produksjonen og må ansette flere. Etterspørselen øker ytterligere.

o Kan anvendes i Norge og i England(Mellomkrigstiden). Frem ti 70-tallet er dette den dominerende modellen som skal følges dersom det går dårlig. Dette kalles for blandingsøkonomi.

o Hvorfor fungerer ikke denne modellen i dag? - globalisering, økonomiske systemet er endret. Var mer frihet i de ulike landene før.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå