Innledning
Samene er en folkegruppe som befinner seg i Nord-Norge, Finland, Sverige og Russland, og blir regnet som et urfolk. De har bodd i landene lenge før det ble laget grenser mellom landene. Da grunnloven ble laget i 1814 ville man at alle i Norge skulle snakke et nasjonalspråk.

Det var etter at grunnloven kom at fornorskingen av samene skulle starte. Fra midten av 1800-tallet og fram til etterkrigstiden sto fornorskingspolitikken sterkt.

Fornorskningen kan ha en sammenheng med romantikken, da det var en sterk nasjonalfølelse i Norge. Den samiske kulturen «eksisterte ikke», og samene skulle bli en del av den norske befolkningen.

Utdrag
Under fornorskningen ble det bestemt at all undervisning skulle foregå på norsk, eneste unntak var kristendomsundervisningen, der samisk kunne brukes.

De samiske barna ble sendt på internatskole da de var syv år, og var nødt til å følge alle reglene skolen hadde. De fikk ikke lov til å snakke samisk på skolen, og det var heller ikke lov til å joike.

Fornorskningen ble etter hvert veldig brutal. Det ble gjort flere forsøk på å tvinge samene til å bli norske.

I 1902 kom blant annet jordsalgsloven, som bestemte at bare de med norske navn og de som snakket norsk kunne kjøpe jord.

I praksis ville dette si at samene ikke kunne kjøpe jord. Selv om det nesten ikke ble lært noe om samisk kultur eller samiske tradisjoner, klarte likevel tradisjonene å overleve. Dette fikk de til gjennom muntlige overleveringer.