2. Verdenskrig | Oppgave | 6 i karakter

Oppgavebeskrivelse
Benjamin iFranklin isa ien igang iom ikrig iat i"There iwas inever ia ibad ipeace ior ia igood iwar." iDa idet igjelder iførste iverdenskrig ier idet ifå isom ikan ivære iuenige imed iFranklin, idet ivar ien istygg ikrig imed ienorme itap ipå ibegge isider.

iFørste iverdenskrig iendte imed iTysklands ikapitulasjon ipå ihøsten i1918, imed iden ipåfølgende ifreden ivarte iikke ilenge.

iFredsavtalen ivar isvært istreng imot iTyskland; ifor ihard itil iå iskape iforsoning iog iikke itilstrekkelig ihard itil iå iknekke iTyskland ihelt.

iSlik isett ikan iman ijo iargumentere ifor iat ifredstiden imellom iførste iverdenskrig iog iandre iverdenskrig ivar ien idårlig ifred; iden iskapte igrobunn ifor ihatske iideologier iog ikulminerte ietter ito ikorte, iurolige itiår ii ien iny iog imye iverre ikrig.

Innholdsfortegnelse
Opptakten itil iandre iverdenskrig 1
Krigsforløpet 2
Norge iunder iandre iverdenskrig 3
Avslutning 4
Bibliografi 4

Utdrag
Andre iverdenskrig ibegynte isom inevnt imed iTyskland iog iSovjetunionens iinvasjon iav iPolen i1. iseptember i1939.

iDet ityske ikrigsmaskineriet iviste iseg ii ikrigens ito iførste iår iå ivære isvært ivelsmurt, iog ilynkrigen ifungerte istrålende. i8. iApril ible iDanmark ioffer ifor iBlitskrig, iog iNorge ible iinvadert iallerede idagen ietter, i9. iApril.

iAllerede ién imåned isenere irykket iTyskland iinn ii iNederland, iBelgia iog iLuxembourg ifør iet ilammende ilynangrep ipå iFrankrike iknuste iall imotstand ivestover. (wikipedia, 2021)

Angrepet ipå iSovjetunionen istartet i22. ijuni i1941 ived iat iTyskland irykket iinn ii ide irussiske igrenseområdene.

iDette iforræderiet ikom iikke ipå inoen ioverraskelse ipå iden isovjetiske ilederen iJosef iStalin, isom ihadde iforsøkt iå ibygge iopp iet isterkt iforsvar ivestover.

iStore ityske itap ii iSovjetunionen igjorde ivondt iverre ida iJapan iangrep iden iamerikanske imilitærbasen ii iPearl iHarbor ihvor ihele iden iamerikanske istillhavsflåten ivar istasjonert.

iAngrepet ivar iet iuprovosert iog iuventet istrategisk iangrep isom iførte itil iat iUSA ible idratt imed ii iandre iverdenskrig ipå ibegge ifronter.

iDagen ietter isjokkangrepet ierklærer iUSA inemlig ikrig imot iJapan, ien ikrigserklæring ifulgt iav iTyskland iog iItalias ideklarasjoner iom ikrig imot iUSA (Hatlehol, snl.no, 2021)

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå