Innholdsfortegnelse
Imperialisme
Nasjonalisme(Balkan)
Alliansebygging
Militarisme/Våpenkappløp

Utdrag
Drapet på den østeriske tronarvingen Franz Ferdinand i Sarajevo 28 juni 1914 var den utløsende årsaken til 1 verdenskrig, men krigen hadde flere og mer kompliserte bakenforliggende årsaker.

---

Imperialisme:

Før første verdenskrig rivaliserte stormaktene om å skaffe seg kolonier og markeder, forutsetningen for imperialismen forelå ved hjelp av den raske industrialiseringen i Europa og Nord-Amerika.

Imperialismen er en av de underliggende årsakene til 1 verdenskrig, og dreide seg om at en stat eller grupper ønsket å skaffe seg kontroll over andre folkegrupper eller nasjoner som i utgangspunktet ikke er deres, for å kunne skaffe seg politisk, økonomisk og militært herredømme utover sine egne grenser.

Det har alltid eksistert imperialisme, hvor noen prøver å tilegne seg land, enten ved hjelp av makt eller diplomati, eksempler på dette er jo Romerriket og det osmanske rike, så derfor er det mange som omtaler imperialismen eller perioden 1870-1914 som ny imperilasimen.

En av grunnene til det er fordi i denne perioden var det en ekstra pågang når det gjelde å tilegne seg nye landområder, og etter den industrielle revolusjon hadde europeerne ressurser og teknologi til å til å erobre.

---

Alliansebygging:

det ble dannet to allianser, trippelententen, bestående av Russland, Storbritannia og Frankrike. Og Trippelalliansen bestående av Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia.

I 1871 hadde Tyskland vunnet en knusende sier over Frankrike, og ønsket helt fra sin opprettelse å befeste sin posisjon i Europa og verden på en måte som stod i samsvar med landets økonomiske og militære styrke.

Men de fryktet allikevel for Fransk revansjlyst i tiårene etter 1871, og franskmennene ønsket å vinne tilbake de rike områdene i Alscscae og Lorraine som grenset mellom Tyskland og Frankrike.

Tyskerne fryktet også for en allianse mellom Russland og Frankrike, og for å sikre seg trygghet og forsvar inngikk Tyskerne
derfor en militærallianse med Østerrike-Ungarn og senere Italia.

De tre statene lovet å støtte hverandre dersom en av dem ble angrepet. På den andre siden stod trippelententen, som i utgangspunktet var en mye løsere allianse enn trippelalliansen, det som stod til grunn for alliansen var en fransk russisk militærallianse fra 1892- 1894, og et hemmelig avtalepunkt fastslo at dersom en av det to statene ble angrepet av et medlem av trippalliansen, skulle den andre gå til angrep på dette landet.