To sannhetsteorier | Historie og filosofi

Innholdsfortegnelse
Korrespondanseteorien
Koherensteorien
Descartes 1596- metodelære
Kants kunnskapsteori
Vitenskapelig metode
Sosiologen Auguste Comte (1798-1857) er grunnleggeren av positivisme
Descartes
Rasjonalisme- ut i fra 1600-tallet
Empirisme- ut i fra 1600-tallet

Utdrag
Som empirist mener man at all kunnskap stammer fra erfaringen. Denne kunnskap kalles Apriori, og stammer da fra sanseerfaringene. Om sanseerfaringen kan man ikke ha sikker kunnskap, fordi sansene kan bedra oss.

Det kan godt hende at det finnes kunnskap forut for erfaringen, men denne kan vi ikke vite noe om. Viktige tenkere innenfor empirismen er John Locke, Berkely og David Hume.

John Locke hevdet, som Aristoteles at dersom vi skal akseptere rasjonalismens sentrale oppfatninger, nemlig at vi kan få sikker kunnskap om verden ved tenking alene, da må vi også akseptere at vi har medfødt kunnskap om verden nedlagt i vår fornuft.

Hovedprinsippene i JL sin kunnskapslære er at den menneskelige bevissthetene ved fødselen er som en ubeskrevet tavle, en tabula rosa og at alle våre forestillinger om verden har sin kilde i erfaring.

Erfaringen kan i følge JL være ytre og indre erfaring. Ved ytre erfaring mottar vi inntrykk som sansene gir oss v den ytre verden; vi ser og hører forskjellige ting.

Ved indre erfaring opplever vi hvordan den ytre verden påvirker vårt sinn. Indre erfaring kan altså først utvikle seg på bakgrunn av ytre erfaring.

JL påpeker også at vi er i stand til å sette sammen våre forestillinger i bevisstheten slik at vi kan tenke oss mange ting som ikke finnes i den sansbare verden.

Med dette påstår JL at dersom vi skal avgjøre om forestillinger om verden er sanne forestillinger og dermed må kunne sies å være ekte kunnskap, da må vi kunne påvise at forestillingen har dekning i tilsvarende sanseinntrykk (et viktig kunnskapskrav i hans kunnskapslære).

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå