Ta ein #SELFHiSF- bli ein av oss! | Skriveøkt innlevering nynorsk

Reklamen «Ta ein #SELFHiSF- bli ein av oss!» er publisert av Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2016.

&

Analysere og tolke novella «Hvis det er sant» av Jakob Arvola frå «Det går ikke over», Fortellinger 2014.

Innholdsfortegnelse
Del A:
Del B: Oppgåve 2:
Framandfrykt

Utdrag
Reklamen «Ta ein #SELFHiSF- bli ein av oss!» er publisert av Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2016. Reklamen sitt formål er å vekke interesse hos potensielle studentar. Reklamen er satt saman av en bildekollasj, to tekster, statestikk og ein stort hashtag.
Da reklamen prøver å appellere til yngre, har Høgskulen brukt relevante verkemidlar for målgruppa. I teksten øvast brukas ord som «inkluderande», som med ein gong styrkar Høgskulen si patos i lovnad om fellesskap. Teksten er skriven av en studentambassadør som styrker tekstens etos. Den andre teksten seier at de blir «vurdert til å være blant de beste i landet» som styrker logos ettersom det er logisk å ville gå der det er best. Bildekollasjen består av tre bildar, eit kor ein jente smilar, eit av skolen og eit inni skolen.

---

I denne oppgåva skal eg analysere og tolke novella «Hvis det er sant» av Jakob Arvola frå «Det går ikke over», Fortellinger 2014. Eg skal sjå på blant anna handling, karakterar og tema.

Novella tar plass i Oslo den 7. Mai 1945, dagen før frigjeringsdagen. Vi møter jenta Miranda, som går ein kveldstur i parken der ho møter ein mann i uniform. Ho har fått beskjed om at ho ikkje skal snakke med menn i uniformer om ikkje dei snakkar først og at ho skulle svare så lite og så vennleg som mogleg, samt ikkje lyge eller springe frå dei. Mannen byrjar å snakke til Miranda, og fortel henne at i morgon er krigen være over og at det blir fred.

Novella har ei in medias res innleiing, ved at den byrjar med setninga «Hun går med eple i lommen», som antydar at ho allereie er gått på tur og der byrjar handlinga. Handlinga i novella hendar over et kort tidsrom og er kronologisk, noko som er vanlege verkemidlar for noveller.

Novella har ein autoral forteljar med innsikt i tankane til Miranda. Dette kjem frem i setningar som «Hun kjenner seg svimmel». Dette gjer at vi kjem nærmare Miranda og lever oss dermed meir inn i handlinga. I hovudsak består novella av forteljande setningar, samt replikkar mellom Miranda og mannen. Samansetninga av forteljing og replikkar gjer at mottakaren lettare kan sette seg inn i situasjonen, samstundes som det lager ei naturleg flyt i teksten.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå